1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

Sözleşmelerde Muvazaa Ne Demektir? Muvazaanın Sözleşmeye Etkisi

Sözleşmelerde Muvazaa Ne Demektir? Muvazaanın Sözleşmeye Etkisi

Sözleşmelerde Muvazaa

Tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmamasını veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurmasını arzu ediyorlarsa muvazaalı bir sözleşme söz konusudur.

2 türlü muvazaa vardır. Bunlar mutlak ve nisbi muvazaadır.

Mutlak muvazaa, tarafların sözleşmenin hüküm ifade etmeyeceği konusunda anlaşarak, 3. kişilere karşı sözleşme yapmış gibi gözükmeleridir. Burada asıl irade sözleşme yapmamak  doğrultusunda   olduğu   için   sözleşme geçerli olmayacak ve hüküm ifade Mutlak muvazaa için tarafların muvazaa anlaşması ve görünüşte bir sözleşme yapmaları gerekir. Muvazaa anlaşması, tarafların sadece görünüşte sözleşme yapılması ama bununla bağlı olmayacakları konusunda anlaşmalarıdır.

 

Nisbi muvazaa ise, tarafların görünüşteki sözleşmeden başka, gizli bir sözleşmenin hükümlerinin meydana gelmesi hususundaki anlaşmalarıdır. Nisbi muvazaa için tarafların, kendi aralarında başka bir işlem yapıp bunu dış dünyaya başka bir işlem gibi göstermek hususunda muvazaa anlaşması ve görünürde bir sözleşme yapmalarının dışında bir de gerçek amacı belirten gizli bir sözleşmenin yapılması Nisbi muvazaada görünürdeki işlem, tarafların gerçek  iradeleri  bu  yolda  olmadığı için  geçersizken,  gizli  işlem  bakımından  irade uyuşması  olduğu  için  kural  olarak geçerli  sayılmaktadır.  Ancak  gizli  işlem  için  kanun  bir takım şekil şartları öngörmüşse ve bunlar yerine getirilmemişse gizli işlem de hükümsüz olur. Gizli işlem için öngörülen şekil şartları yerine getirilmişse, bu işlem irade uyuşması olduğu için geçerlidir. Örneğin taraflar aralarında bir bağışlama sözleşmesi yapmak istedikleri halde bunu satış olarak göstermişlerdir. Dolayısıyla ortada bir nisbi muvazaa bulunmaktadır. Bu durumda görünürdeki satış sözleşmesi muvazaa nedeniyle kesin hükümsüz durumdadır. Saklı durumdaki bağışlama sözleşmenin konusu bir taşınmaz ise, bu işlemin resmi şekle uygun olarak yapılması gerekmektedir. Doktrindeki hâkim fikre ve Yargıtay’a göre satış sözleşmesindeki şekil, bağışlama sözleşmesi için gerekli şeklin yerine geçmemektedir ve bu nedenle bu işlem de şekil eksikliği sebebiyle kesin hükümsüzdür.

 

Muvazaa sözleşmenin sadece bazı hükümlerine ilişkinse kısmı muvazaa söz konusu olur. 100 milyarlık gayrimenkulün bedelinin sözleşmede 50 milyar olarak gösterilmesi halinde kısmi muvazaa söz konusu olacaktır. Bu hal aynı zamanda bedelde muvazaa olarak adlandırılmaktadır.    Bedelde  muvazaa  halinde  sözleşmenin  geçerliliğine  ilişkin  iki görüş bulunmaktadır:   Vergi   mevzuatına   dayanan   bir   görüş,   işlemin   geçersiz  sayılmamasını savunmaktadır. Bu durumda vergi mevzuatına göre, eksik gösterilen bedelin tamamı göz önüne  alınarak  eksik  harç  cezalı  olarak  tahsil  edilecek  ve  olay çözülecektir.  Bu  hükme dayanarak, bedelde muvazaa şeklindeki kısmi muvazaalarda şekle aykırılıktan dolayı gizli sözleşmenin  geçersiz  sayılmasına  kanunun  engel  olduğu  ileri sürülmektedir.  Diğer  görüş işlemin  muvazaalı  olduğunu,  gerçek  bedelin  sözleşmede yer  almaması  dolayısıyla  da  şekle aykırılık nedeniyle kesin hükümsüz sayar.

 

Muvazaanın Sözleşmeye Etkisi

  • Muvazaalı sözleşme, muvazaa sebebiyle kesin hükümsüzdür. Zira TBK. 19 uyarınca tarafların  gerçek  ortak  arzuları  dikkate  alınır.  Muvazaa,  butlan  sebebi  olduğu için muvazaa iddiasını herkes, her zaman ileri sürebilir.
  • Kişilerin muvazaayı ispatı bir şekle tabi değildir ve tanıkla da ispat mümkünken, taraflar arasında muvazaa iddiasının ispatı yazılı şekle tabidir.
  • Yazılı borç ikrarına güvenerek bir alacağı iktisap eden 3. şahsa karşı senedin muvazaalı olduğu ileri sürülemez (TBK. m.19/2). Yazılı borç ikrarı göstermelik olarak düzenlenmiş olsa bile, muvazaayı bilmeksizin alacağı iktisap eden 3. şahıs için muvazaalı olacak geçerli bir alacak olarak hüküm ifade edecektir.
  • Nitelikli muvazaada, görünüşteki sözleşme irade uyuşması olmadığı için geçersizken, gizli sözleşme geçerlilik şartlarını taşıyorsa muvazaadan etkilenmez ve geçerli bir sözleşme olarak hükümlerini ifade eder.
Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında