Haczin Konusu – Neler Nasıl Haczedilir?

HACZİN KONUSU

I. Taşınır Malların Haczi

Haczedilen taşınır mal para, kıymetli evrak veya kıymetli bir maden ise bu tür malların haczinin icra müdürü tarafından fiilen mala el konulması suretiyle gerçekleştirilir(m.88).

Bu tür malların borçluya yada bir üçüncü kişiye yed’ i emin olarak bırakılması mümkün değildir ve icra müdürünün bu malları bizzat saklama yükümlülüğü bulunur(m.9). Kıymetli eşyaların dışındaki mallarda icra müdürünün mala fiilen el koyması gerekmez ve tutanak üzerinden haciz işlemi gerçekleştirilebilir.

II. Taşınmaz Malların Haczi

Taşınmaz malların haczi tapu siciline şerh düşülmesi suretiyle gerçekleştirilir. İcra müdürü ayrıca taşınmaza haciz işlemi gerçekleştirildikten sonra durumu taşınmazın içerisinde kiracı olanlara bildirir ve bundan sonraki kira bedellerini icra dairesine ödemeleri emredilir(m.92).

Taşınmazın haczi onun bütünleyici parçalarını ve eklentilerini de kapsar. Bütünleyici parçanın taşınmazdan ayrı olarak haczedilmesi mümkün değilken, eklentilerin kural olarak ayrıca haczedilmesi mümkündür. Ancak taşınmaz rehni kapsamı içerisine alınmış eklenti, ana taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez. Gemi siciline kayıtlı gemiler taşınmaz hükmündedir.

III. Yetişmemiş Mahsullerin Haczi

Taşınmaz malların haczedilmesi onun hasılatlarının da haczedildiği anlamına gelir. Ancak yetişmemiş mahsuller istisnai olarak yetiştiği topraktan ayrı olarak haczedilebilir. Bu durum mahsullerin taşınmazın malikine ait olmasında da, ayrı kişiye ait olmasında da uygulanabilir. Yetişmemiş mahsuller yetişme zamanından en evvel iki ay önce haczedilebilir. Ayrıca yetişmemiş mahsuller yetişmeden önce ancak borçlunun muvafakati ile satılabilir.

IV. Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi

İcra ve iflas kanunu 89. maddeye göre borçlunun, üçüncü kişi elinde olan mal ve alacakları haciz ihbarnamesi gönderilmesi suretiyle haczedilir ve başka icra dairesinin yetki alanı içerisine girse bile istinabe usulünden yararlanılmaz. Haciz ihbarnamesi, borçlunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bir tüzel kişinin veya müessesenin şubesine veya tüm şubelerini kapsayacak şekilde merkezine tebliğ edilir. Haciz ihbarnamesinin tebliğ edildiği merkez, tüm şubeleri veya birimlerini kapsayacak şekilde beyanda bulunmakla yükümlüdür.

1.Haciz İhbarnamesi; Üçüncü kişiye bu ihbarnamede gösterilen borca haciz konulduğu ve üçüncü kişinin bu borcu icra dairesine ödemesi gerektiği, eğer ihbarname bir mala ilişkin ise bunu icra dairesine teslim etmesi gerektiği aksi halde bedelini ödemek zorunda kalacağı ihbar edilir. Üçüncü kişi buna 7 gün içinde itiraz edebilir, borcu ödeyebilir ya da malı teslim edebilir yahut sessiz kalabilir. İtiraz edilmesi halinde ikinci ihbarname gönderilemez.

2. Haciz İhbarnamesi; Üçüncü kişi birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde yani sessiz kaldığı takdirde kendisine ikinci ihbarname gönderilir ve kendisine 7 gün itiraz süresi tekrardan verilir. Üçüncü kişi birinci ihbarnamedeki aynı haklara sahiptir.

3.Haciz İhbarnamesi; Üçüncü kişi ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmezse, üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilebilir. Bu üçüncü haciz ihbarnamesinde 15 gün içinde borcu ödemesi veya malı teslim etmesi ya da aynı süre içerisinde menfi tespit davası açması gerektiği ve açtığına dair belgeyi 20 gün içinde icra dairesine sunması gerektiği bildirilir.

Bu menfi tespit davası, normal menfi tespit davasından farklı olarak belirli bir süreye tabidir ve maktu harca tabidir. Bu dava sonunda davayı kaybeden alacaklı normal menfi tespit davasından farklı olarak tazminata mahkum edilmez ancak üçüncü kişi %20’den aşağı olmayan tazminata mahkum edilebilir.

Bu menfi tespit davası, ya takibin yapıldığı yerde ya da üçüncü kişinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Bu özelliğiyle de normal menfi tespit davasından ayrılır. Aynı zamanda normal menfi tespit davasında ispat yükü davalı alacaklıya ait iken bu davada ispat yükü davacı üçüncü kişi üzerindedir.

Bu menfi tespit davası maktu harca tabi iken normal menfi tespit davası nispi harca tabidir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz