İcra-İflas Hukuku Test-3 (İcra)

1.İlamsız icra içerisinde yer alan genel haciz yolu ile takipte itiraz müessesesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Takibin dayanağı senetse ve borçlu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı düşüncesinde ise bunu ayrıca ve açıkça belirtmelidir.
B) Yazılı veya sözlü olarak 7 gün içerisinde icra dairesine bildirilmelidir.
C) Takibe borçlu tarafından itiraz edildiği alacaklıya 3 gün içerisinde bildirilir.
D) Alacaklı itirazın kaldırılması yoluna giderse, borçlu başlangıçta ileri sürdüğü sebeplerle bağlı olacaktır.
E) İtiraz takibi kendiliğinden durdurmaz, ayrıca karar verilmesi gerekir.

 

 

2.İcra müdürlerinin görevleri arasında yer alan icra tutanakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Resmi belgedirler ve aksi ispat olunana kadar doğru kabul edilirler.
B) Aleni mahiyettedirler.
C) Tutanak düzenlemek icra müdürlerinin olumlu görevleri arasında yer alır.
D) Haciz sırasında borçlunun haczedilebilecek hiçbir mal veya hakkının olmadığını gösteren tutanak, geçici aciz belgesi hükmündedir.
E) İcra tutanağının konusu bir hukuki işlem ise aksinin ispatı yazılı delil ile olmalıdır.

 

3.İcra takip işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Alacaklı tarafından yapılan ve takibe yön veren işlemlerdir.
B) Borçluya karşı yapılan işlemlerdir.
C) Cebri icranın alacaklı lehine ilerlemesini sağlayan işlemlerdir.
D) Borçlunun hukuki durumunu tehlikeye düşürmeye elverişli mahiyettedirler.
E) Kural olarak tatil ve talik hallerinde yapılamazlar.

 

4.Aşağıdaki dava ve işlerden hangisi icra mahkemesinin görevleri arasında sayılamaz?

A) İtirazın geçici kaldırılması talebi
B) İhalenin feshi
C) İtfa nedeniyle icra takibinin iptali talebi
D) Borçtan kurtulma davası
E) Hacizde istihkak davası


5.Aşağıdakilerden hangisi ile hacze iştirak etmek mümkün olmaz?

A) Aciz belgesi
B) İlam
C) Düzenleme biçimindeki noter senedi
D) Onaylama biçimindeki noter senedi
E) Borçlu tarafından imzası ikrar edilmiş adi senet

 

 

6.Kendisine icra emri gönderilmiş olan bir borçlu, takip konusu yapılmış olan ilamın zamanaşımına uğramış olduğu iddiasında ise icra emrinin tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde icranın geri bırakılmasını isteyebilir?

A) 7 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 1 ay
E) 3 ay

 

7.Borçlunun, mahkeme kararı nedeniyle alacaklıya olan borcunu ödemesine rağmen kendisi hakkında yine de ilamlı icra takibi başlatılmış olması halinde, icra emirini alan borçlu ilamın icrasını durdurabilmek için aşağıdakilerden hangisine başvurabilir?

A) İcra Mahkemesinden icranın geri bırakılmasını talep edebilir.
B) İcra Mahkemesinden icra emrinin iptal edilmesini isteyebilir.
C) İcra Dairesinden icra takibinin iptalini talep edebilir.
D) Genel Mahkemede sebepsiz zenginleşme davası açabilir.
E) Genel Mahkemede borçtan kurulma davası açabilir.

 

8.İcra ve İflas Kanunu hükümleri dikkate alındığında kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda takip talebini alan icra dairesinin aşağıdakilerden hangisini inceleme zorunluluğu yoktur?

A) Senedin vadesinin gelip gelmediği
B) Senedin kambiyo senedi olup olmadığı
C) Senede bağlanmış alacağın zamanaşımına uğramış olup olmadığı
D) Alacaklının takip yapabilecek olan meşru hamil olup olmadığı
E) Senedin aslının takip talebine eklenip eklenmediği

 

 

9.Haciz esnasında borçlunun hiçbir malvarlığı ve hakkının olmadığını tespit eden haciz tutanağının hukuki sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifade olur?

A) Bu belgeye bağlanmış alacak 20 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.
B) Alacaklı bu belgeyi aldıktan itibaren 2 yıl içinde borçluya karşı takip yapmak isterse borçluya yeniden ödeme emri tebliğine gerek olmayacaktır.
C) Bu tutanak ile tespit edilen alacak tutarı için artık faiz istenemez.
D) Bu belge itirazın kesin kaldırılmasını sağlar.
E) Alacaklıya iptal davası açma imkanı verir.

 

10.İlave haciz ile tamamlama haczinin birbirinden ayrılmasını sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Haczedilen malın muhafaza altına alınması
B) Haczin konusu olan malvarlığının cinsi
C) Haczedilmezlik iddiası
D) İcra Müdürü tarafından yapılması
E) Talebe bağlı olması

Cevap Anahtarı: 
1) E      2) D       3) A       4) D     5) E         6) A       7) A        8) C          9) B         10) E

İcra ve İflas Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: