İcra-İflas Hukuku Test-1

1. İcra ve iflas kanunu hükümleri dikkate alındığında, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte satış talebi üzerine takdir edilen ve kesinleşen değere göre rehin malın değerinin, alacak miktarını karşılamayacağının anlaşılması halinde alacaklının talebi ile icra dairesi tarafından düzenlenerek alacaklıya verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç ödemeden aciz belgesi
B) İlamın icrası belgesi
C) Borç ödemeden kesin aciz belgesi
D) Kesin rehin açığı belgesi
E) Geçici rehin açığı belgesi

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takibi, genel haciz yolu ile takipten ayıran bir özellik değildir?

A) Ödeme emrine itirazın icra mahkemesine yapılıyor olması
B) Ödeme emrine itiraz süresinin 5 gün olması
C) Takip alacaklısının, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip yapma hakkı olmadığının, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içinde şikayet yolu ile ileri sürülebilmesi
D) Ödeme emrine itirazın satış hariç olmak üzere, icra takip işlemlerini durdurması
E) Ödeme emrine karşı şikayetin tabi olduğu usul.

 

3.Genel haciz yolu ile takipte gecikmiş itiraz müessesesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gecikmiş itiraz ile icra takibi kendiliğinden durur.
B) Gecikmiş itiraz icra mahkemesine yapılır.
C) Borçlu, süresi içinde itiraz edememesinin nedeni olan engel ortadan kalktığı günden itibaren 3 gün içinde itirazını bildirmelidir.
D) Süresinde itiraz edemeyen borçlu, haczedilen malları paraya çevrilene kadar gecikmiş itiraz yoluna başvurabilir.
E) Gecikmiş itiraz başvurusu yapan borçlu, itirazında hem süresi içinde itiraz edememesinin sebeplerini ve delillerini hem de itiraz sebeplerini bildirmeye zorunludur.

 

4.İcra ve iflas dairelerinin hukuka aykırı olan işlemleri nedeniyle başvurulan şikayet yolu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kural olarak hukuka aykırı işlemin öğrenildiği andan itibaren 7 gün içinde yapılır.
B) Şikayet başvurusunun yapılacağı makam, hukuka aykırı işlemi yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesidir.
C) Şikayet başvurusu ile icra işlemleri kendiliğinden durur.
D) Kural olarak, şikayet konusu işlemi yapan icra dairesindeki görevliler, işlem hakkında bilgilerine başvurmak amacıyla duruşmaya davet edilebilir.
E) Şikayet başvurusunun kabulü ile hukuka aykırı olan işlemin düzeltilmesi veya bozulması mümkündür.

 

5.Borçlunun hazır bulunduğu bir durumda gerçekleştirilen ihtiyati hacizde, ihtiyati haciz kararının dayanağı olan sebeplerin, hukuka aykırı olduğu veya tatmin edici olmadığı gerekçesi ile ihtiyati haciz kararına karşı konulmak istense, hangi süre içerisinde nereye başvurulmalıdır?

A) İhtiyati haciz kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine şikayet yolu ile gidilmelidir.
B) İhtiyati haciz tutanağının tebliğinden itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesinde karara itiraz edilmelidir.
C) İhtiyati haciz kararının uygulandığı günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemede ihtiyati haciz kararına itiraz edilmelidir.
D) İhtiyati haciz kararının tebliğinden itibaren 7 gün içinde temyize gidilmelidir.
E) İhtiyati haczin uygulandığı günden itibaren 7 gün içinde icra mahkemesinde şikayet yoluna gidilmelidir.

 

6.İcra dairesinin yetkisi ile ilgili olarak alacaklı ve borçlunun önceden yapmış oldukları yetki sözleşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İcra dairesinin, icra takipleri bakımından yetkisi kesin yetki değildir, ancak iflas takipleri hakkındaki yetkisi kesin yetkidir.
B) Yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan icra dairesi belirli olmalıdır.
C) Yetki sözleşmesi yazılı olmalıdır.
D) Aksi belirtilmedikçe yetki sözleşmesinde belirtilen icra dairelerinin yetkisi kesin yetkidir.
E) İcra dairelerinin yetkisi kamu düzeninden olmadığı için yetki sözleşmesi yapılabilir.

 

7.Borçlunun, ödeme emrine itiraz ederken yurt içinde bir adres göstermesi zorunluluğu ve icra müdürünün kıymet takdirine ilişkin yapılan şikayetlerde, şikayetle beraber bilirkişi giderlerinin de ödenmesi zorunluluğu icra ve iflas hukukuna hakim olan ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Tasarruf ilkesi
B) Taraflarca getirilme ilkesi
C) Doğrudanlık ilkesi
D) Takip ekonomisi ilkesi
E) Alenilik ilkesi

 

 

8. Ahmet, kendisine borçlu olan Mehmet aleyhine genel haciz yolu ile takip başvurusunda bulunmuş, kendisine gelen ödeme emri üzerine Mehmet 5 gün içinde icra dairesine ödeme emrinde yazan miktardaki parayı ödemiştir. Ancak Mehmet, Ahmet’e herhangi bir borcu olmadığını düşünmektedir. Buna göre Mehmet’in izleyeceği yol aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) İcra Mahkemesine giderek şikayette bulunmalıdır.
B) Menfi tespit davası açmalıdır.
C) Sebepsiz zenginleşme davası açmalıdır.
D) İcra Mahkemesinden icra takibinin iptalini talep etmelidir.
E) İstirdat davası açmalıdır.

 

 

9. İcra ve İflas Kanunu hükümleri dikkate alındığında haczedilmiş taşınır malların satışını isteme süresi ile satışın yapılması gerekli olan süre “sırasıyla” aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 6 ay – 2 ay
B) 1 yıl – 1 ay
C) 1 yıl – 2 ay
D) 1 yıl – 3 ay
E) 6 ay – 3 ay

 

10.İcra takibinin “itfa” nedeni ile iptali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) İtfanın, icra dairesinin aracılığı olmadan yapılmış olması şarttır.
B) İtfa nedeni ile icra takibinin iptali kararı verilebilmesi için borcun, ödeme emrine itiraz süresi içinde ödenmesi gerekir.
C) İtfa terimi, ödeme, hibe, ibra ve takas gibi borcun sona ermesi sebeplerini kapsar.
D) Borçlunun itfa nedeni ile takibin iptalini isteyebilmesi için borcun aslıyla birlikte ferilerini de itfa ettiğini, noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispatı gerekir.
E) İtfa nedeni ile icra takibinin iptali, icra mahkemesinden istenir, inceleme basit yargılama usulüne tabidir.

Cevap Anahtarı: 
1) E   2) E   3) A   4) C   5) C   6) A   7) D   8) C   9) A   10) B

İcra-İflas Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

 

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: