İcra-İflas Hukuku Test-2

I.Kesin aciz belgesi, itirazın kesin kaldırılmasını sağlayan bir belge niteliğindedir.
II.Gerek kesin gerekse geçici aciz belgeleri, alacaklıya tasarrufun iptali davası açabilme imkanı verir.
III. Kesin aciz belgesine bağlanmış olan alacak, borçluya karşı aciz belgesinin düzenlenmesinden itibaren on yıl sonra zaman aşımına uğrar.
IV.Kesin aciz belgesindeki alacak miktarı için faiz istenemez.

1.Borç ödemeden aciz belgesi ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II     B) I, II ve IV       C) I ve IV        D) III ve IV         E) I, III ve IV

2. İcra inkar tazminatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İcra inkar tazminatı, alacağın yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Mahkeme, talep edilmedikçe bu oranın altında icra inkar tazminatına hükmedemez.
B) İcra inkar tazminatı ancak para alacaklarından dolayı ilamsız icra yollarından birisine gidilmesi halinde söz konusu olur.
C) Borçlu, süresinde itiraz etmemiş veya süresinden sonra itiraz etmişse ve bu nedenle icra takibi kesinleşmişse alacaklının, itirazın iptali davası açılmasında hukuki yararı olmaz, buna rağmen açılan itirazın iptali davasında borçlu icra inkar tazminatına mahkum edilmez.
D) Borçlunun icra inkar tazminatına mahkum edilebilmesi için alacaklının bunu dava dilekçesinde talep etmesi gerekir.
E) İtirazın iptali davası açma süresi geçtikten sonra açılan bir alacak davasında eğer şartları varsa borçlu icra inkar tazminatına mahkum edilebilir.

3.İcra ve iflas Kanunu hükümleri dikkate alındığında icra daireleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asliye mahkemelerinin yargı çevrelerine göre yeteri kadar kurulurlar.
B) İcra Mahkemesi hakiminin denetim ve gözetimi altındadır.
C) İcra Mahkemesine bağlı bir organdır.
D) Kendisine verilen görevleri yaparken gerektiğinde zor kullanma yetkisi vardır.
E) İcra ve iflas dairelerince yapılacak her türlü icra ve iflas iş ve işlemlerinde ulusal yargı ağı bilişim sistemi kullanılır.

4. Aşağıdakilerden hangisi icra dairelerinin temel görevleri arasında sayılamaz?

A) İcra takip talebini kabul etmek
B) Borçlunun mallarını haczetmek
C) Borç ödemeden aciz belgesi vermek
D) Sıra cetveli düzenlemek
E) Şikayetleri incelemek

5. İcra Dairelerine yapılacak olan para ödemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ödemeler kayıt ve şarta bağlanamazlar
B) Ödemeler Türk parası ile yapılır.
C) Ödemeler bir bütün halinde yapılır, kısmi ödeme yapılamaz.
D) Ödemeler Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra dairesi adına açılan hesaba yapılır.
E) Haciz sırasında borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere muhafaza edilir.

6. İcra ve İflas Kanunu hükümleri dikkate alındığında İcra Mahkemeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İcra dairelerini denetler, talimat verir.
B) Özel bir mahkemedir ve tek hakimlidir.
C) Kural olarak basit yargılama usulü uygulanır ve işleri, ivedi işlerden sayılır.
D) Kural olarak kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez.
E) İcra iflas suçları ile ilgili yargılama yaparken ceza mahkemesi sıfatıyla çalışır.

7. Aşağıdakilerden hangisi icra mahkemesinin görev alanına girmez?

A) Şikayetleri incelemek
B) İtirazın iptali davasını incelemek
C) İstihkak davalarına bakmak
D) İcranın geri bırakılmasına karar vermek
E) Konkordato komiseri atamak

8. İcra Mahkemesinin hukuka ilişkin kararları ile cezai mahiyette vereceği kararlara ilişkin temyiz süresi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 7 gün – 7 gün
B) 7 gün – 10 gün
C) 15 gün – 15 gün
D) 15 gün – 10 gün
E) 10 gün – 7 gün

I - Borçtan kurtulma davası
II - Tasarrufun iptali davası
III - İflas davası
IV – İhtiyati haciz kararı
V – İhalenin feshi kararı

9.Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri icra mahkemesinin görev alanına girmektedir?

A) I, II, III, IV    B) II, IV, V     C) Yalnız V      D) Yalnız IV       E) I, IV, V

10. İflasta mal üçüncü kişinin elinde ise açılabilecek olan istihkak davası için görevli organ aşağıdakilerden hangisidir?

A) İcra Mahkemesi
B) Genel Mahkeme
C) Bölge Adliye Mahkemesi
D) İflas İdaresi
E) İflas Dairesi

Cevap Anahtarı: 
1) B       2) E       3) C       4) E      5) C         6) A       7) B        8) E          9) C          10) B

İcra ve İflas Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: