1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra Hukukunda İtirazın İptali Davası

İcra Hukukunda İtirazın İptali Davası

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

Borçlu ödeme emrine belirtilen sürede itiraz etmez ise takip kesinleşir. Ödeme emrine süresinde itiraz ederse takibi kesinleştirmek için alacaklının duruma göre itirazın kaldırılması veya itirazın iptali yoluna gitmesi gerekir.

Davacı: Alacaklı

Davalı: Borçlu

Görevli Mahkeme: Genel mahkemeler

Yetkili Mahkeme: HMK’ daki genel hükümlere göre belirlenir

Süre: İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi

İspat Yükü: Davacı alacaklının üzerinde İtirazın iptali davası açmış olan alacaklı, daha sonra itirazın kaldırılması yoluna başvuramaz. Ancak itirazın kaldırılmasına başvurmuş olan alacaklı, aynı zamanda veya bu talebin reddinden sonra ayrıca itirazın iptali davası açabilir.

Gecikmiş itirazın kabulünden sonra ve ihtiyati hacizde esas takipte gönderilen ödeme emrine itiraz halinde alacaklı 7 gün içinde bu davayı açmaz ise hacizler hükümsüz kalır. Borçlu gönderilen ödeme emrine karşı sadece usulü itirazlar ileri sürerse alacaklı bu davayı açamaz.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederken bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlı değildir ve itiraz sebeplerini değiştirebileceği gibi yeni itiraz sebepleri de ileri sürebilir.

İtirazın iptali davası, aynı zamanda eda davası niteliğindedir.

Davanın reddi: Mahkemece yapılan inceleme sonunda davanın reddine karar verilirse alacaklının başlatmış olduğu takip iptal edilir.

Borçlunun, borçlu olmadığı kesin hükümle tespit edilmiş olur. Alacaklı başlatmış olduğu takibinde haksız ve kötüniyetli ise borçlunun bunu talep etmiş olması şartıyla, reddedilen miktarın %20’sinden aşağı olmayan tazminata mahkum edilir.

Davanın kabulü: Mahkemece yapılan inceleme sonunda davanın kabulüne karar verilirse takip kesinleşmiş olur ve takibe kaldığı yerden yani haciz aşamasından devam edilir. Borçlunun, borçlu olduğu kesin hükümle tespit edilmiş olur.

Borçlu itirazında haksız ise alacaklının bunu talep etmiş olması şartıyla, kabul edilen miktarın %20’sinden aşağı olmayan tazminata mahkum edilir. (itiraz eden borçlunun velisi, vasisi veya mirasçısı ise tazminat için bu kimselerin kötüniyetle itiraz etmiş olması gerekir) Davanın kabulü kararının tefhim veya tebliğinden itibaren borçlunun 3 gün içinde mal beyanında bulunması gerekir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında