İcra Dairesinin Ödeme Emrine İtiraz

Ödeme Emrine İtiraz

Borçlunun ödeme emrine itiraz edebilmesi için kendisine ödeme emrinin tebliğ edilmesi gerekir. İcra dairesi yerine, icra mahkemesine yapılan itiraz geçerli değildir. İtiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılır. Ancak itiraz başka bir icra dairesine yapılır ise, o icra dairesi masrafını da peşin alarak yetkili icra dairesine gönderir. veya vekili yurt içindeki borçluya ait bir adresi bildirmek zorundadır. İcra dairesi yapılan bu itirazı 3 gün içinde alacaklıya bildirir. Borçlu itirazından her zaman vazgeçebilir veya borcu ödeyebilir.

 

A. İmzaya İtiraz

Alacaklının bir adi senede dayanarak takip yapması durumunda, borçlu bu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı yönünde itiraz ederse bu imzaya itirazdır. İmzaya itiraz açık bir şekilde yapılmaz ise imza kabul edilmiş sayılır. Takip dayanağı senet bir resmi senet ise bu şekilde itiraz edilemez, genel mahkemede ayrıca bir sahtelik davası açılması gerekir.

Örneğin; ‘’imza bana ait değil’’, ‘’imzayı inkar ediyorum’’, ‘’böyle bir imza atmadım’’ gibi.

 

B. Borca İtiraz

İmzaya itiraz dışındaki tüm itirazlar borca itiraz teşkil eder. Borcun tamamına itiraz da sebep göstermek mecburi değildir. Sadece ” itiraz ediyorum ” bile yeterlidir. Ancak borcun bir kısmına itiraz edilecekse açıkça itiraz edilen kısım gösterilmelidir, aksi halde ” borcum bu miktarda değildir”, ‘’kısmi itiraz ediyorum’’ gibi bir kısmi itiraz hiç yapılmamış kabul edilir. Sadece ”itiraz” kelimesinin geçerli bir itiraz olup olmadığı yönünde öğretide tartışma bulunmaktadır. ve çoğunluk geçerli bulmamaktadır.

 

C. Yetki İtirazı

Tek başına yapılmış ise borca itiraz gibi işlem görür. İlamsız icrada yetkinin kamu düzeninden olmadığını yukarıda belirtmiştik. (istisna: iflas davasında yetkili yer mutlaka borçlunun muamele merkezi ticaret mahkemesidir)

NOT: İtiraz birden fazla sebebe dayanıyor ise bu sebeplerin birbiri ile çelişki yaratmaması gerekir. Eğer birbiri ile çelişki yaratan ifadeler varsa ”imza bana ait değil ayrıca borcum bu miktarda değildir” gibi itiraz geçersizdir.

Gecikmiş İtiraz (m.65)

Borçlu elinde olmayan sebeplerden ötürü süresi içerisinde itiraz edememiş olması halinde bu yola başvurabilir. Usul hukukundaki eski hale getirmenin icra hukukuna yansımış halidir.

Borçlu engelin ortadan kalktığı tarihten itibaren 3 gün içinde, en geç haczedilen mallar paraya çevrilinceye kadar, icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine başvurur.

Gecikmiş itirazda borçlu, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz sebeplerini ve dayanaklarını bildirmeye mecburdur. Gecikmiş itiraz takibi kendiliğinden durdurmaz, ancak mahkeme takibin durdurulup durdurulmayacağının kararını verir. Mazeretin kabulü halinde daha önce durmasına karar verilmemiş olsa dahi takip durur. Borçlu gecikmiş itirazını, bir dilekçe ile veya sözlü olarak icra mahkemesinde tutanak düzenlettirmek suretiyle yapabilir.

İtiraz mümkün olan tüm takiplerde gecikmiş itiraza başvurulabilmesi mümkündür. Alacaklı daha öncesinde haciz tesis etmiş ise, gecikmiş itirazın kabulü kararının alacaklıya tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde alacaklı, itirazın iptali davası veya itirazın kaldırılması yollarına başvurmaması halinde hacizler hükümsüz kalır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.