1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra Hukukunda “İtirazın Geçici Kaldırılması”

İcra Hukukunda “İtirazın Geçici Kaldırılması”

İTİRAZIN GEÇİCİ KALDIRILMASI

Talep eden: Alacaklı

Karşı taraf: Borçlu

Görevli Mahkeme: İcra mahkemesi

Yetkili Mahkeme: Takibin yapıldığı yer

Süresi: İtirazın alacaklıya tebliğinden itibaren 6 aylık hak düşürücü süreye tabidir İtirazın kesin kaldırılması bir dava değildir, icra hukukuna özgü hukuki bir yoldur ve genel haciz yoluyla takiplerde imzaya itiraz edilmesi halinde mümkündür. İmzaya itiraz halinde alacaklı isterse itirazın iptali davası da açabilir. Bu yol sadece genel haciz yoluyla takiplerde söz konusu olabileceği için kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda bulunmaz.

Yargılama basit yargılama usulüne göre incelenir ve mutlaka duruşmalı olarak yapılması gerekir. Borçlu geçerli bir mazereti bulunmaksızın duruşmaya katılmayacak olursa başka bir inceleme yapılmaksızın itirazı geçici olarak kaldırılır. Yapılan duruşmada borçlu daha önce inkar ettiği imzasını ikrar ederse mahkeme itirazın kesin kaldırılmasına karar verir. Mahkeme yapılacak incelemede önce tatbike medar imza varsa bununla yoksa mahkemede hakim önünde attırılacak imza ile bu inceleme gerçekleştirilir ve bir kanaat elde edilmeye çalışılır.

Talebin reddi: Mahkeme yapılan inceleme sonunda imzanın borçluya ait olmadığı kanaatine varacak olursa talebi reddeder ve takibe artık devam edilemez. Ayrıca borçlunun talep etmiş olması şartıyla mahkeme alacaklıyı takip konusu alacağın %20’ sinden aşağı olmayan tazminata mahkum eder.

Talebin kabulü: Mahkeme yaptığı inceleme sonunda imzanın borçluya ait olduğuna kanaat getirirse itirazın geçici olarak kaldırılmasına karar verir.

Ayrıca mahkeme borçluyu imza inkarından kaynaklı olarak, borçlu takip konusu alacağın %10’ u oranında para cezasına ve alacaklının talebi halinde takip konusu alacağın %20’ sinden aşağı olmayan tazminata mahkum eder. Talebin kabul edilmesi üzerine alacaklının geçici haciz yapabilme yetkisi doğar. (kesin hacizden farklı olarak kesin hacze dönüşmedikçe alacaklıya satış isteme yetkisi vermez)

Borçlu bu kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde Borçtan Kurtulma Davası açabilir. Bu süre içinde bu davayı açmadığı takdirde ya da açıp da kaybettiği takdirde geçici kaldırma kesin kaldırmaya dönüşür ve geçici hacizler kesin hacze dönüşür. Borçlu bu kararın kendisine tefhim veya tebliğinden itibaren 3 gün içinde mal beyanında bulunur.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında