1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

İcra-İflas Hukukunda İflasın Yolları

İcra-İflas Hukukunda İflasın Yolları
+ -

İflasın Yolları

A. Genel iflas Yolu İle Takip

İflasa tabi kişilerin, her türlü para veya teminat borçları için bu yola başvurulabilmesi mümkündür. Kamu alacakları içinde kişinin genel iflas yoluyla takip edilebilmesi mümkündür.

Rehinle teminat altına alınmış alacaklar için önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu burada da geçerlidir.

Genel iflas yoluyla takiplerde de yine genel haciz yolunda olduğu gibi alacaklının alacağının bir belgeye bağlı olması gerekmemektedir. Belge bulunması halinde de belgenin niteliği önem arz etmez.

Bu süreç öncelikle, alacaklının icra dairesine başvurması ve takip talebinde bulunması ile başlar. Yetkili icra dairesi borçlunun muamele merkezi yerindeki icra dairesidir. Ancak buradaki yetki kamu düzenine ilişkin olmadığı için icra müdürünün yetkiyi re’sen gözetmesi mümkün değildir. Ayrıca tarafların yetki sözleşmesi yapmasında herhangi bir engel bulunmaz.

Alacaklının bu talebi üzerine borçluya 3 gün içinde bir ödeme emri düzenlenerek gönderilir. Ödeme emrinde borçlunun 7 gün içinde itirazı varsa ileri sürmesi aksi halde borcu ödemesi gerektiği bildirilir. Borçlu verilen süre içerisinde itiraz etmez ve borcu da ödemez ise takip kesinleşir.

Genel haciz yolundan farklı olarak bu yolda itiraz edip etmemesinin takip bakımından bir önemi yoktur ve sadece iflas davasındaki yargılama süreci ile ilgilidir.

B) Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna paralel olarak kambiyo senetlerine özgü iflas yolunda da alacak rehinle teminat altına alınmış olsa bile bu yola başvurulabilir. Alacağın bir kambiyo senedine bağlı olması gerekir.

Gönderilen ödeme emrinde borcun ve takip masraflarının beş gün içinde ödeme emrinde yazılı olan icra dairesine ait banka hesabına ödenmesi ihtarı, yoksa 5 gün içinde borcu ödemesi gerektiği ihtar edilir.

Bu takip yolunda itiraz ve şikayetler dilekçe ile icra dairesine yapılır, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelenip karara bağlanır. Ayrıca yapılan itiraz Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolundan farklı olarak takibi durdurur.

Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl içinde yine genel iflas yolu ile takiplerde olduğu gibi iflas davası açılır ve diğer süreçler aynen ilerler.

C) Doğrudan Doğruya iflas Yolu

Doğrudan doğruya iflasta İcra ve İflas Kanunu 177 ve devamı maddelerindeki sebeplerin oluşması sonucunda Asliye Ticaret Mahkemesinden iflası talep edilir. Doğrudan doğruya iflas yolunda depo kararı verilmediğine dikkat edilmesi gerekir.

Alacaklının talebi ile doğrudan iflası

• İhtiyati haciz sebepleri.

• Haciz yolu ile takipte mallarını saklaması.

• Borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması.

• Konkordato mühletinin kaldırılması, tasdik edilmemesi ve projenin tamamen feshedilmesi.

• İlama bağlı alacağın icra emriyle istenmesine rağmen ödenmemesi.

• Sermaye şirketlerinin borca batık olması.

• Şirkete tebliğ edilen icra emrine veya depo kararına rağmen borcu ödenmez ise kollektif ve komandit şirket ortaklarının.

• Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma projesinin feshedilmesi.

Borçlunun ihtiyari ile doğrudan iflası

Tek hal borçlunun aciz halinde bulunmasıdır.

Borçlunun zorunlu olarak doğrudan iflası

• Pasifin aktifi geçmesi.

• Kendisine yapılan haciz yoluyla takipte malvarlığının yarısının elinden çıkması, kalan yarısının da 1 yıl içerisinde vadesi gelecek veya gelmiş olan borçlarını ödemeye yetmeyecek durumda olması.

 

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında