1. Anasayfa
 2. 1.Sınıf

Roma Hukuku Sınava Hazırlık

Roma Hukuku Sınava Hazırlık
7

ROMA HUKUKU Sınava Hazırlık

Roma hukuku sınava yönelik düz koşu tadında bu çalışma ile bilginizi sınayabilir ve  sınava hazırlık yapabilirsiniz. İyi Çalışmalar..

1)Hukukun bölümünü kapsayan eser CORPUS LURİS CİVİLİStir.

2)Corpus Luris Civüis KANUN NİTELİĞİNDE’dir.

3)Corpus Luris Civilis’i hazırlayan klasik hukukçular arasındaki görüş ayrılıklarım ortadan kaldırmak için İNTERPLATİO yapılmıştır.

4)Corpus Luris Civüis CODEX, NOVELLAE, DİGESTA ve İNSTİTUTİONES olmak üzere dört bölümden oluşur.

5)Codex İMPARATOR EMİRNAMELERİMir

6)Novellae YENİ KANUN’dur.

7)Novellae, Corpus Luris Civilis’e 16 Y.Y.’da eklenmiştir.

8)Digesta HUKUKÇULARIN ESERLERİNİN derlemesidir.

9)înstitutiones KİŞİLERE, MALLARA ve DAVALARA ilişkin olmak üzere üç bölüme aynlır.

10)înstitutiones HUKUKÇULARIN ESERLERİN’den oluşur.

11)înstitutiones hukuk eğitiminde HUKUKA GİRİŞ KİTABI olarak kullanılır.

12)Magistra’da AYNI YETKİLERE SAHİP 2 KİŞİ vardır.

13)Magistralar görevleri bittikten sonra YARGILANABİLİRLER.

14)Magistralara birbirlerine karşı VETO HAKKI verilmiştir.

15)Magİstralar yaptıkları iş için ücret ALMAZLAR.

16)Magistralar İCRA ORGANI OLARAK görev yaparlar

17)Fortum malikin rızası olmadan mala EL KOYMAK’tır.

18)Fortumdan doğan ceza davaları HIRSIZA karşı almaz

19)APELLOKYA davanın baştan aşağı görülmesidir.

20)Facere borçları kural olarak BÖLÜNEMEZ.

21)İnteldistumiarda her iki tarafta MAHKÛM edilebilir.

22)Lustinionus hukukunda SABİNİONİ mektebinin görüşü kabul edilmiştir.

23)Navatio, BORCU KALDIRIP YERİNE YENİSİNİ KOYMAK ÜZERE yapılan her

türlü anlaşmadır.

24)Consuller CEZA-İ işlemlerde KAZA-İ yetkilere sahiptirler.

25)PRAETOR yargı ile görevlidir.

26)Actio Furtiyi malikten başkası AÇABİLİR.

27)Edim BORCUN konusudur.

28)Edim İMKANSIZ olmamalıdır.

29)Edimin MADDİ BİR DEĞER taşıması gerekir.

30)Dare borcu özellikle bir MÜLKİYETİN ZİLYETLİĞİNE NAKİL borcunu belirtir.

31)Dare borcu ile vadeden kişi EDİM nakil ile yükümlüdür.

32)Dare hukuku, anlam olarak BİR MALIN MÜLKİYETİNİ NAKLETMEYİ ifade eder.

33)Dare, borçlar hukukunda BÖLÜNEBİLMEYİ ifade eder.

34)Nevi borcunda İFA imkânsız hale gelemez.

35)Nevi borçlarına en çok MİSLİ EŞYADA rastlanır.

36)Nevi borcu, borçlunun sorumlu olmadığı sebepten dolayı telef olursa BORÇLU

BORCUNDAN KURTULAMAZ.

37)Vedia alan, MALI GERİ VERMEK borcu altına girer.

38)Vedia alan sadece KASITLI AĞIR İHMAL’den sorumludur.

39)Vedia alan her zaman BORÇLUDUR.

40)Vediada sırf ağır ihmalden sorumlu tutulduğu için çalman malı TAZMİN ETMEK zorunlu değildir.

41)Formula usulünde geçiş sebebi yabancılara LEGİS ACTİOLARIN uygulanmamasıdır.

42)Formula’da hâkim kararına İTİRAZ YOKTUR.

43)Züyetliği koruyan dava PRAETOR tarafından oluşturulmuştur.

44)Alım-satım akdiyle MÜLKİYET geçmez.

45)İmparator emirnameleri CODEX’te toplanmıştır.

46)İmparator emirnameleri BEYANNAME, KARARNAME, YAZILI CEVAPLAR ve

TALİMATLAR olmak üzere dörde ayrılır.

47)Kölelerin hak ehliyeti YOKTUR.

48)Köleliğin esas sebebi SAVAŞ ESARETİDİR.

49)Kölelik ömür boyu DEVAM ETMEZ.

50)Kölelik TABİİ HUKUKA aykırıdır

51)Köleyle hürün evlenmesine CONTUBERİLİZM denir.

52)Köle borç altına girer. Fakat borcu DAVASIZ BORÇ’tur.

53)Köleler haksız fiillerinden SORUMLUDURLAR.

54)Kölelere azat edildikten sonra borçları için DAVA AÇILAMAZ.

55)Bir köleye yaptığı işlemden dolayı DAVA AÇILAMAZ.

56)Ariyet malın kullanılması ÜCRETSİZDİR.

57)Ariyet akdinde ariyet alan malın MALİKİ olur.

58)Ariyet akdinden doğan borç PARÇA borcudur.

59)Ariyeti alan FAHRİ ZİLYET, yeren ASLİ ZİLYET’tir.

60)Ariyet alan Roma hukukunda ZİLYETLİK davaları açamaz.

61)Ariyet alan her zaman BORÇ ALTINA girer

62)Ariyet, alana bırakmak ve alana o malı kullandıktan sonra GERİ VERMEK ile olur.

63)Ariyetin geçerli olması verenin MALİK OLMASINA bağlı değildir,

64)Roma BARIŞI ve SÜKÛNU ifade eder.

65)Roma hukukunda malik ZİLYETLİK davaları açabilir.

66)Roma’da evlenme ve boşanma ŞEKLE TABİ değildir.

67)Roma hukukunda akide CONTRACTUS denir.

68)Roma siyasi tarihi KRALLIK, CUMHURİYETLİK, İLK İMPARATORLUK ve SON İMPARATORLUK olmak üzere dört döneme ayrılır.

69)Roma hukukunda sorumluluk konusunda FAYDA veya MENFAAT şeklinde bir ölçü tutulur.

70)Roma siyasi devirlerinin organları SENATUS, MAGİSTRA ve HALK MECLİSLERİ’dir.

71)Roma hukukunda resmi gazete CESAR döneminde yazılmaya başlanmıştır.

72)Romalılar hakları MUTLAK ve NİSPİ haklar olmak üzere ikiye ayırmışlardır.

73)Romalılar haklarını AYNİ HAKLAR ve ŞAHSÎ HAKLAR şeklinde ayırmışlardır.

74)Roma hukukunda fiil ehliyetini etkileyen unsurlar YAŞ, CİNSİYET, AKIL HASTALIĞI ve ÎSRAFtır.

75)Roma ve Türk hukukunda borç ödenmezse alacaklı rehinli ve ipotekli taşınmazın MALİKİ olur.

76)12 Levha kanunu İLK KANUNLAŞTIRMA HARAKETİ’dir.

77)12 Levha kanunu PATRCİİ-PLEBS mücadelesinden ortaya çıkmıştır.

78)Hukuk ilmi HUKUK TARİHİ, HUKUK FELSEFESİ ve POZİTİF HUKUK olmak üzere üçe ayrılır.

79)Hukuka uygun olmayan fiiller HAKSIZ FİİLLER ve BORCA AYKIRI FİİLLER olmak üzere ikiye ayrılır.

80)Modern hukuk öğretisi KAMU HUKUKU ve ÖZEL HUKUK olmak üzere ikiye ayrılır.

81)Akit iki taraflı bir HUKUKİ MUAMELERİ’dir.

82)Şart GERÇEKLEŞMESİ belli olmayan bir olaydır.

83)İpotek bir AYNİ haktır.

84)îpotekli alacaklı anlaşma ile ipotekli malın maliki OLAMAZ.

85)Rehin hakkı SINIRLI AYNİ HAK’tır.

86)İrtifaklar TESCİL ile kurulur.

87)Kira akdi ve isimsiz akitler ÜCRETLİ’dir.

88)Kira akdi ŞEKLE bağlı değildir. Aksi halde GEÇERSİZ olur.

89)Borçlu ipotek gösterdiği malın mülkiyetini DEVREDEMEZ.

90)Borcun ifası ALACAKLIYA yapılır.

91)Borcun konusu taşınmaz ise, malın bulunduğu yer İFA YERİ’dir.

92)Borç konusu RESMİ veya ÖZEL bir yere tevdi edilir.

93)Borçların kaynakları AKİTLER, HAKSIZ FİİLLER, SEBEPSİZ ZENGİLLEŞME ve ÇEŞİTLİ SEBEPLERdir.

94)Borçlar kanununa göre birlikte kusurda tazminat borcu ORTADAN KALKMAKTA veya AZALMAKTADIR.

95)Alacaklı REHİNLİ MALI kullanamaz.

96)Alacaklı İPOTEKLİ MALI satarak alacağım alabilir.

97)Alacaklı ile borçlu arasında alacağı ortadan kaldırmak için yapılan anlaşma İBRA’dır.

98)Alacaklı ve borçluluk nitelikleri bir kişide birleşirse BORÇ SONA ERER.

99)Ayni hak sahibine MALI TAKİP yetkisi verilir

100)Ayni hak, hakkı ihlal eden HERKESE KARŞI ileri sürülebilir. Nispi hak sadece BELLİ KİŞİLERE karşı ileri sürülebilir.

102)Nispi haklar 3 kişilere karşı İleri sürülemez. Buna ALALADE NİSPİ HAK denir.

103)Nispi hakların ihlali sadece BORÇLUSU tarafından mümkündür.

104)Nispi hak zaman aşımına UĞRAR.

105)Mülkiyet bir HAK’tır.

106Mülkiyetinin nakli mal üzerinde AYNİ HAK kazandırır.

107)Mülkiyetin birisinden başka birisine geçmesi DEVİR İŞLEMİ ile olur.

108)Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar DEVRİ TESCİL, taşınırlar ise TESLİM ile geçer.

109)Haklar DEVREN ve ASLEN olmak üzere iki şekilde kazanılabilir. Bunlar KÜLLİ ve CÜZ-İ’dir.

110)Tarihi hukuk mektebinin bir devamı PANDEKT hukuk ilimidir.

111)Tarihi hukuk mektebi kanunlaştırma hareketlerine KARŞIDIR.

112)Tek taraflı hukuki muameleler VASİYETNAME, MİRAS ve AZAT ETME’dir.

113)İbra, alacaklı ile borçlu arasında alacağı ortadan kaldırmak için yapılan bir ANLAŞMADIR.

114)Sağlar arası hukuki muameleler ALIM-SATIM ve BAĞIŞLAMA’dır.

115)Vadede alacak hakkı HEMEN doğar.

116)Ölüme bağlı hukuki muameleler VASİYETNAME’dir.

117)Düzensiz vediada (deposİtum İrregulare) PARÇA BORCU doğar.

118)Düzensiz vediada malı alan MALİKİ olur.

119)Müsrifin FİİL EHLİYETİ kısıtlanır ve KAYYIM atanır.

120)Müsrifin HAK EHLİYETİ vardır.

121)Aynı ihtilaf dolayısıyla 2 kez DAVA AÇILAMAZ.

122)Bir malın üzerinde fiil ehliyeti bulunan kimse ZİLYEDİ’dir.

123)Fevkalade usulde ispat açısından YAZILI BELGE üstündür.

124)Fevkalade usulde dava TEK AŞAMALI değildir.

125)Fevkalade karar YAZILI olarak bildirilir.

126)Fevkalade usulde hâkim MAAŞLI DEVLET MEMURU’dur.

127)Bir belgenin çürütülebilmesi için en az 5 ŞAHİT lazımdır.

128)Yazılı belge ŞAHİTTEN üstündür.

129)Şahsi hak DEVİR edilemez.

130)Birine ait bir malı elinde bulunduran kişi bu malı 3.kişiye verirse bu kişiye karşı İSTİHKAK DAVASI açabilir.

131)Facere borçları kural olarak BÖLÜNEMEZ.

132)Parça borcu borçlunun sorumlu olmadığı sebepten dolayı telef olursa BORÇLU BORCUNDAN KURTULUR.

133)Parça borcunun kusuru yoksa BORÇLU BORCUNDAN KURTULUR.

134)Taşınmaz rehine İPOTEK denir.

135)Cebr-i icranın amacı BORÇLUNUN mallarıdır.

136)Tabii borç kapsadığı edim İFA edilirse geri verilemez.

137)Kasıttan sorumluluk ANLAŞMA İLE KALDIRILAMAZ.

138)Hafif ihmalden sorumluluk, tarafların anlaşmasıyla KALDIRILABİLİR.

138)Ağır ihmal KASIT’tır.

139)Ağırlık derecesine göre kusur Özellikle KASIT ve İHMAL şeklinde ayrılır.

140)Mücbir sebep ENGELLENEMEYEN sebeptir.

141)Mücbir sebepten dolayı borçlu SORUMLU OLMAZ.

142)Temerrüt, borcun zamanından ÖDENMEMESİ’dir.

143)Tabii borçlarda TEMERRÜD olmaz.

144)Tabii borçlarda, kapsadığı edim İFA edilirse geri istenemez.

145)Tabii borç niteliği, ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ borçlarda görülür.

146)îfa makamına FEVLİK denilmektedir.

147)îfa TABİİ SONA ERME şeklidir.

148)İfa kural olarak BORÇLU TARAFINDAN yapılır.

149)İfa makamına temlik ile borç bu halde ifa yerine başlıca bir şeyin verilmesiyle ortadan KALDIRILIR.

150)Kusursuz vedia konusu PARÇA BORCU veya MİSLİ EŞYA’dır.

151)Hırsız çaldığı malın ZİLYEDİ’dir.

152)Ödünç konusu MİSLİ EŞYA’dır.

153)Ödünç KULLANMAK üzere alınır.

154)Ödünç tek taraflı bir AKİT’tir.

155)Ödünçte NEVİ BORCU doğar.

156)Ödünçte> ödünç alana MÜLKİYET geçer.

157)Vadede alacak hakkı HEMEN doğar.

158)Vade gerçekleşmesi BELLİ bir olaydır.

159)Vadeli borçlarda vade, İHTAR YERİNE GEÇER idi.

160)Sebepsiz zenginleşmenin şartlan MALIN MÜLKİYETİNİN NAKLEDİLMESİ ve BUNUN SEBEPSİZ OLMASI’dır.

161)Usulsüz vedia borcu NEVİ borçtur. Hasar BORÇLU’ya aittir.

162)Bir şeyin kullanılması için verilen sözleşme ARİYET’tir.

163)Borçludan vedia alan malı daima KULLANAMAZ.

164) Zilyetlik FİİLİ bir durumdur.

165)Maddi ayıp, SATILAN MALDA bulunan bir eksikliktir.

166)Hak durumunda bir bozukluk varsa o alım~satımda HUKUKİ AYIP vardır.

167)Beceriksizlik İHMAL sayılır.

168)İhmalde HIRSIZLIK oluşmaz.

169)Seçim hakkı kural olarak BORÇLUYA AİT’tir.

170)Seçim hakkına sahip olan borçlar, bu hakkını İFA ZAMANINA KADAR GECİKTİREBİLİR.

171)Davası olmayan fakat hukuki sonuçlar yaratan borçlar, TABİİ BORÇLAR’dır.

172)Davası ile müeyyidesi olan TAM BORÇLAR’dır.

173)Davası olmayan ve hukuki sonuçlar yaratmayan borçlar MANEVİ BORÇLAR’dır.

174)Davasız borç, bir hukuk bağı değil, BİR HAKKANİYET BAĞI oluşturur.

175)Birleşme ile KEFALET borcu sona erer.

175)Kefalet FER-İ borçtur.

176)Klasik devirde takas yalnız İYİNİYET davalarında ileri sürülebilir.

177)Karşılıklı rıza beyanına CONSENSUS denir.

178)Bir malın mülkiyetinin geçmesi için ALIM-SATIM AKDİ ve MÜLKİYETİN DEVRİ işlemi gerekir.

179)Bir malın mülkiyetinin geçmesi için alım-satım akdi YETERLİ DEĞİL Mir.

180)Kusur dereceleri KASIT ve İHMAL olmak üzere ikiye ayrılır.

181)Deliller, TAKDİRİ ve KESİN olmak üzere ikiye ayrılır.

182)Tanık beyanı TAKDİRİ delildir.

183)Hırsızlık davasında MALİKTEN başkası dava açamaz.

184)Haksız fiiller hukuka UYGUN OLMAYAN fiillerdendir.

185)Sebepsiz zenginleşme BORÇLARIN KAYNAKLARINDAN’dır.

Mehmet ÖZYAVUZ

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 3
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 1
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

Yorumlar (7)

 1. hocam gayet açıklayıcı bir yazı olmuş elinize emeğinize sağlık.

 2. Makaleniz açıklayıcı yararlı anlaşılır olmuş ellerinize sağlık

 3. Faydalı bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim.

 4. Yazınız için teşekkürler. Bu bilgiler ışığında nice insanlar bilgilenmiş olacaktır.

 5. Gerçekten detaylı ve güzel anlatım olmuş, Elinize sağlık hocam.

 6. hocam gayet açıklayıcı bir yazı olmuş elinize emeğinize sağlık.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?