Roma Hukuku Klasik Sınav Soruları-1
1

Roma Hukuku Klasik Sınav Soruları-1

1)Türkiye ile Roma hukuku arasındaki dönemleri yazınız?

-Roma ve Bizans Dönemi -Osmanlı Dönemi -T.C Dönemi

 

2)Roma tarihinin siyasi devirleri nelerdir?

-Krallık Devri(Regnum) -Cumhuriyet Devri(Res Puplica) -İlk İmparatorluk Devri(Principatus) -Son İmparatorluk Devri(Domİnatus)

 

3)Roma Barışının (PAX ROMANA) anlamını ve etkisini yazınız?

Roma Barışı (PAX ROMANA) içte ve dışta büyük mücadeleler ve çalkantılar sonunda kurulmuş imparatorluğun ilk iki asrını ifade etmektedir. Bu ilk imparatorluk devrinin ilk iki yüzyılı Roma Devletinin en görkemli ve en istikrarlı dönemidir. Geniş imparatorluk sınırlan içinde önemli bir karışıklık çıkmamış bu barış ve sükûn döneminde HELEN KÜLTÜRÜ ile de karışan ROMA MEDENİYETİ başta Akdeniz havzası olmak üzere o zamanın dünyasına yayılmıştır.

 

4)Roma’da hısımlık nasıldır?

Agnatio Hısımlık: Roma hukukunun klasik devirlerinde geçerli olan hısımlıktır. Aynı Pater familyasının hâkimiyeti altında bulunan veya müşterek bir dede sağ farz edildiği takdirde onun hâkimiyeti altında bulunacak kişilerin hısımlığıdır. Cagnatİo Hısımlık: Kan hısımlığına dayanan hısımlıktır.

 

5)Roma hukukunun siyasi devirleri nelerdir?

-Eski hukuk devri

-Klasik hukuk devri

-Klasik sonrası (postklasik) hukuk devri

 

6)Roma hukukunun sonraki çağlara 3 etkisini yazınız?

-Corpus luris Civiîis’deki dürüstlük kuralları modern hukuku etkilemiştir -Mutlak hak/şahsi hak ayrımı Roma hukukunun etkisiyle günümüze kadar gelmiştir -Roma hukuku, hukuku; özel hukuk ve kamu hukuku olmak üzere 2’ye ayırmış ve günümüz hukuku da bu ayrımı benimsemektedir

 

7)Roma hukukunun iktibası nasıl olmuştur?

İktibas, bir ülkede o ülkeye has şartlar altında gelişmiş hukukun başka bir ülke tarafından

benimsenmesini ifade eder.

Roma hukukunun iktibası en geniş ve en geç Almanya’da, en erken Fransa’da cereyan

etmiştir.

Roma hukuku, iktibasın gerçekleştiği ülkelerde tamamlayıcı hukuk kuralı olarak

uygulanmaktaydı. Yani Roma hukuku ikincil karakterde bir hukuk kuralı idi

 

8)Roma hukukunda semere iktisabı hakkı kimlere tanınmıştır?

-Malik

-İyiniyetli zilyet -İntifa hakkı sahibi -Uzun vadeli kirada kiracı

 

9)Roma hukukunda akitler kaça ayrılır?

-Ayni akitler -Rızai akitler -Sözlü akitler -Yazılı akitler

 

10)Roma hukukunda şahsi irtifaklar nelerdir?

-İntifa hakkı -Sükûna hakkı -Kullanma hakkı

 

11)İmparator emirnameleri nelerdir?

Toplumun bütününe yönelen düzenlemeler içeren emirnamelerdir. -Decreta (Kararlar) -Mandata (Talimatlar) -Edicta (Beyannameler) -Rescripto (Yazılı Cevaplar)

 

12)İmparator adına cevap vermeyi açıklayınız?

İlk imparatorluk döneminde Agustus kendi hizmetinde çalışacak hukukçulan titizlikle seçmiş ve bunlara imparator adına cevap verme hakkı tanımıştır. Bu hukukçulann fikir birliği mevcut ise cevaplan kanun gücünde sayılıyordu.

 

13)Corpus Luris Civilis nedir? Bölümleri nelerdir?

Corpus luris Civilis, Roma imparatoru Lustinianus tarafından o zamana kadar yürürlükte olan

hukuk kurallan ve doktrinlerin bir araya getirilmesidir.

Bölümleri;

Codex: İmparator emirnamelerinin toplanmasıdır

Digcsta: Klasik hukukun derlenmesidir

İnstitutiones: Hukuk öğrenimi için bir hukuka giriş kitabıdır

Novellae: Lustinianus döneminde çıkarılmış emirnamelerin toplamıdır

 

14)Corpus luris Civilis ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılmıştır?

Corpus Luris Civilis, 6.yy’da İstanbul’da imparator Lustinianus tarafından yapılmıştır.

 

15)İnstitutiones planını ve modern hukuka etkisini yazınız?

İnstitutiones; öğretici nitelikte bir hukuka giriş kitabıdır.

Hukuku üç kısma ayırmaktadır;

a)Şahıslara ilişkin hukuk

-Başlangıç hükümleri

-Şahsın hukuku

-Aile hukuku

b)Mallara ilişkin hukuk

-Eşya hukuku

-Miras hukuku

-Borçlar hukuku

c)Davalara ilişkin hukuk

-Medeni usul hukuku

-İcra iflas hukuku

NOT: Modern hukukta bu ayrımı aynen benimsenmiştir.

 

16)Lustinianus hukukunda borçların kaynakları nelerdir?

-Akit

-Akit benzeri -Haksız fiil -Haksız fiil benzeri

 

17)12 levha kanununu açıklayınız?

M.Ö 5 Y.Y’da partici-plebs mücadelesinin yol açtığı, bilinen Roma tarihinin ilk kanunlaştırma hareketidir. İsteklerini particilere kabul ettirmek yönünden plebslerin bir başarısıdır. Bu kanun elimize doğrudan geçmemiştir. Daha sonraları yaşamış tarihçilerden ve hukukçulardan bilgi edinmekteyiz. 12 levha kanunu teamül hukukuna Önem ve ağırlık vermiş, hukuk yazılı hale gelmiştir. Kanunda, particilerle-plebslerin kanun önünde eşit oldukları, hiç kimsenin yargılanmadan öldürülemeyeceği gibi hükümler yer almaktadır. Kişisel öç alma yasaklanmış, devletin cezalandırmada bulunacağı belirtilmiştir.

 

18)Magistra’nm işlevleri nelerdir?

Magistralar, halk meclislerinin seçimi ile 1 yıllığına göreve getirilen yüksek dereceli görevlilerdir. Devletin icra organı olarak görev yaparlar. Magistralık bir şeref makamıydı ve magistra yaptığı iş için ücret almaz, görevinin gerektirdiği masraftan çoğunu kendisi yapardı. Ve yine kural olarak her makamda aynı niteliklere sahip, birbirlerinin kararlarını veto yetkisine sahip iki magistra bulunurdu.

 

19)Censor’un faaliyetleri nelerdir?

-Nüfus sayımlarını yapar

-Mali ve ahlaki yaşayışı denetler

-Roma vatandaşlarının mal varlıklarını saptar

-Vatandaşlara not verip, isminin başına şerefsiz olduğuna dair işaret koyar

-İlerleyen yıllarda senatus listelerini düzenlemeye başlar

 

20)Praetorun beyannamesiyle hukuka olan katkısını açıklayınız?

Praetorun, yargı alanındaki faaliyetleriyle hukuku geliştirmelerinde edictum denilen beyannamelerinin çok önemli rolü olmuştur. Zamanla beyanname Praetorun yargı alanındaki faaliyeti sonucu ortaya çıkan tüm hukuk malzemesini, hukuki himaye vasıtalarını içeren bir hale gelmiştir.

 

Devamına Aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 2
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?