1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Pay Sahipliği ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Pay Sahipliği ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Pay Sahipliği

Pay terimi, esas sermayenin bir bölümünü, hak ve borçların sahipliğini veya hisse senedini ifade etmek için kullanılabilir.

Kural olarak hakların kullanımı, payların itibari değerinin esas sermayenin bütününe oranına göre olur. Ancak bazı hakların kullanımı her pay sahibi için eşittir ve vazgeçilemez. Bu haklar, Genel Kurul toplantısına katılma, bilgi alma, iptal davası açma gibi haklardır.

Esas sermaye değiştirilerek paylar, itibari değerleri daha düşük olan paylara bölünebilir veya daha yüksek değerli paylar olarak birleştirilebilir. Payların birleştirilebilmesi için payları birleştirilecek her pay sahibinin buna onay vermesi gerekir.

Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.

Pay sahibi sıfatı mevcut bir pay devralınarak, sermaye artırımı ile yeni ihraç edilen paylar iktisap edilerek veya kuruluşta sermaye taahhüdünde bulunularak kazanılabilir. Pay sahibi sıfatı payın devredilmesi, şirketin sona ermesi veya ortaklıktan çıkarılma yoluyla kaybedilebilir. Pay sahibinin payın kendisinden satın alınmasını şirketten isteme hakkı yoktur. Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı’nda pay sahibinin böyle bir hakkı vardır.

Pay üzerinde rehin ve intifa hakları kurulabilir. Pay haczedilebilir. Payın hukuki işlemle devri mümkündür. Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları şirket ana sözleşmesinde yer alır.

Pay bir haktır. Bu hakkın devri alacağın temliki usulüne uygun olarak yapılır. Senede bağlanmamış payların sahipleri, nama yazılı pay senedi sahiplerini, intifa hakkı sahiplerini ve bunların bilgileri, pay defterine kaydedilir. Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin kaydı tutulmaz. Çıplak payı veya name yazılı pay senedini devralan kişi payı devraldığını Yönetim Kuruluna ispat eder. Bunun üzerine Yönetim Kurulu pay sahibinin ismini pay defterine kaydeder. Pay defterine kaydedilmemiş olsa bile kişi pay sahibi sıfatını kazanır. Ancak pay sahipliği sıfatının şirkete karşı ileri sürülebilmesi için pay defterine kaydedilmiş olması gerekir. Yönetim Kurulu usulüne uygun bir pay devrine rağmen pay sahibinin adını pay defterine kaydetmekten imtina ediyorsa, pay sahibi bir eda davası açabilir.

Pay senetlerinde şirketin ticaret unvanının, sermaye tutarının, şirketin kuruluş tarihinin, senet çıkarıldığındaki itibari değerinin, kaç pay içerdiğinin, imza yetkilisi iki kişi tarafından atılmış imzanın bulunması gerekir.

Senet çıkarıldıktan sonra yıpranırsa yenisi ile değiştirilmesi mümkündür.

Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir.

Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyiniyetli kişilerin tazminat hakları saklıdır.

Hamiline yazılı senede bağlanacak paylar söz konusu ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.

Şirketin tescilinden önce çıkarılan pay senetleri geçersizdir. Zira şirketin tescilinden önce şirket tüzel kişiliği mevcut değildir. Aynı şekilde sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan hisse senetleri de geçersizdir.

Nama yazılı hisse senetlerinin bastırılması, azlık bunu talep edene kadar ihtiyaridir. Bundan sonra ise basılması zorunludur. 

Nama yazılı payların devri prensip olarak serbesttir. Nama yazılı payların devri esas sözleşmeyle veya kanunla sınırlandırılmış olabilir. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir. Burada ciro ile devre izin verildiğine göre, aslında burada emre yazılı bir kıymetli evrak vardır. Birden fazla senedin devrini hedef alan bir temlik beyanı yapılabilir. Borsada işlem gören hisse senetlerinin devri dijital ortamda kaydî olarak gerçekleşir.

Nama yazılı hisse senedini hamiline yazılı senet haline dönüştürmek için esas sözleşmenin değiştirilmesi ve senedin bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekir. Hamiline yazılı senedin nama yazılı senede dönüştürülmesi için esas sözleşmenin değiştirilmesi yeterlidir.

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak Yönetim Kurulunun onayı ile devrolunabilir. Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir. Devir miras, mirasın paylaşımı, cebrî icra veya mal rejimi hükümleri sebebiyle gerçekleşmişse, bağlam kuralları uygulanmaz, teminat istenemez, onay vermekten kaçınılamaz.

Nama yazılı payların mülkiyetinin devri ana sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Bu sınırlama intifa hakkı kurulmasında da geçerli olacaktır. Borsaya kote edilmemiş paylar için şirketin onay vermesi öngörülebilir. Ama burada Yönetim Kuruluna sınırsız bir takdir yetkisi verilemez. Hangi hususların önemli sebep olduğu esas sözleşmede gösterilmelidir. Buna göre, pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur.

Şirket aynı zamanda, devredene, devrettiği payları kendisi, diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına payların başvurma anındaki gerçek değeriyle almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Devreden bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir. Bu durumda devre onay verilmez.

Devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişinin devralma işlemini reddedemez. Sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini şirket karşılar. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde bu fiyatı reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.

Esas sözleşme devredilebilirlik şartlarını ağırlaştıramaz. Sadece yukarıda sayılan üç şekilde ağırlaştırma mümkündür. Bu bağlamda, esas sözleşmeyle pay sahiplerine önalım hakkı tanınamaz.

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. Şirket, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret haksızsa, onay verilmiş sayılır.

Payların geçmesi için şirketin onay vermeme hakkının sınırlandığı miras gibi hallerde malvarlığı hakları derhal geçer. Genel Kurula katılma ve oy hakkı ise şirketin onay vermesinden sonra kullanılabilir.

Senede bağlanmış ve bağlanmamış paylar üzerinde intifa ve rehin hakkı kurulabilir. Senede bağlanmamış pay üzerinde yazılı şekilde intifa ve rehin hakkı kurulabilir. Hamiline yazılı senede bağlanmış paylarda rehin ve intifa hakkı teslimle kurulur. Nama yazılı senede bağlanmış paylarda rehin, rehin cirosu ve teslimle, intifa hakkı ciro ve teslimle kurulur.

İntifa hakkı sahibi kuru mülkiyet dışındaki tüm haklara sahiptir. Genel Kurulda oy verme hakkını da intifa hakkı sahibi kullanır. Rüçhan hakkı, intifa hakkı sahibinin değil malikindir.

Bağlam kuralları intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Bazı paylara esas sözleşme ile imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. İmtiyaz paya tanınmaktadır. Pay devredildiğinde haklar da payla birlikte geçtiği için, imtiyaz da yeni pay sahibine geçecektir.

Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. 

Sadece pay sahipliği hakları imtiyaz konusu olabilir. Payın miktarına bağlı olmaksızın kullanılan haklarda imtiyaz tanınamaz.

Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin varlığı mahkemede ispatlanmak şartıyla uygulanmaz. Esas sözleşme değişikliği, ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarında oyda imtiyaz kullanılamaz.

Şirket kendi paylarını devralabilir. Şirket kendi sermayesini taahhüt edemez.

Bir şirket kendi paylarının sermayenin %10’unundan fazla payı ivazlı olarak iktisap edemez. Üçüncü kişiler kendi adlarına ve şirket hesabına bu kuralı aşacak şekilde iktisapta bulunamaz. %10’a kadar iktisap için genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. Bu yetki en çok 5 yıl için verilebilir. Bu yetkide iktisap edilebilecek toplam itibari değer ve paya ödenebilecek bedel orada gösterilir. Ayrıca, iktisap edilen paylara verilen bedeller düşüldükten sonra şirketin kalan aktifi, esas sermaye ve bağlı yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır. Bu hususlara aykırı olarak elde edilen paylar en geç 6 ay içinde şirketin elinden çıkarılmalıdır. 6 ay içinde bu gerçekleştirilemezse sermaye azaltımına gidilmek zorundadır.

Yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için, şirketin mali durumunu düzeltmek için sınırlamalara tabi olunmadan bu iktisap gerçekleştirilebilir. Külli halefiyet kuralının gereğiyse, kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa, cebri icradan şirket alacağının tahsili için alınıyorsa, sermaye azaltımı söz konusuysa, şirket menkul kıymet şirketiyse bu sınırlamalar uygulanmaz. Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir. Bu şekilde iktisap edilen paylar, üç yıl içinde bedelleri alınarak şirketin elinden çıkarılmalıdır.

Pay sahipleri, eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur. Eşit işlem ilkesine aykırı kararlar batıldır.

Pay sahibinin hakları, kar payı hakkı, hazırlık dönemi faizi hakkı, tasfiye bakiyesine katılma hakkı, rüçhan hakkı, genel kurula katılma, konuşma, öneride bulunma hakkı, oy hakkı, bilgi alma hakkı, iptal davası açma hakkı, müktesep ve vazgeçilmez haklar ve azınlık haklarıdır.

Pay sahibi, net dönem kârına payı oranında katılma hakkını haizdir. Anonim şirketler yıllık bilanço düzenlenir. Dönemler, aksi kararlaştırılmadıkça yıllıktır. Net kâr, kârın üzerinden vergiler düşülünce bulunur. Kar payı, ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir. Kar payı, kural olarak payın itibari değerine göre alınır. Esas sözleşmede bunun aksine bir hüküm getirilebilir. Payların bedellerinin tamamı ödenmemişse, kâr ve tasfiye payı pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir. Bunun da aksine bir esas sözleşme hükmü getirilebilir. Kar payı dağıtımına ancak, Genel Kurul tarafından, bilançonun onaylamasından sonra karar verilebilir. Genel Kurul kural olarak dağıtım tarihine de karar verebilir. Ancak bu hususta karar verilmemişse Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir zamanda kar payını dağıtır. Genel Kurul kar payı dağıtımına karar vermezse, dava ile bu talep ileri sürülemez. Haksız yere ve kötüniyetle kar payı veya hazırlık dönemi faizi alan kişi, 5 yıllık zamanaşımıyla bağlı olarak aldıklarını iade etmekle yükümlüdür. Kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kar payı avansı, 3, 6 ve 9 aylık bilançolara göre dağıtılabilir. Bunun için kârdan vergiler, geçen senenin zararları ve kar payında imtiyazlı payların farkları ayırılmalı, kalanın yarısından fazlası dağıtılmamalıdır. Net kârın kalan yarısı, ertesi sene bu kârdan yararlanabilir. Fazla verilen kar payı geri alınır.

Sermaye için faiz ödenemez. Zira şirkete bir borç verilmemekte, şirkete karşı bir borç eda edilmektedir. Şirket kurulduktan sonra şirketin kar elde etmeye başlaması uzun yıllar alabilir. İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek hazırlık dönemi için pay sahiplerine faiz ödenmesi esas sözleşmede kararlaştırılabilir.

Şirket sona erdikten sonra, şirket borçları öncelikle ödenir. Daha sonra pay bedelleri geri verilir. Daha sonra kalan meblağ tasfiye bakiyesi olarak pay sahipleri arasında paylaştırılır. Pay sahipleri paylarının itibari değerine göre tasfiye bakiyesine katılır. Tasfiye bakiyesinde de imtiyaz kararlaştırılabilir. Dağıtım nakden yapılır. Bunun aksi ana sözleşmede öngörülebilir veya Genel Kurul tarafından kararlaştırılabilir.

Pay sahiplerinin sermaye artırımında yeni payların iktisabında rüçhan hakkı vardır.

Genel Kurul’a katılma ve konuşma hakkına her pay sahibi eşit olarak sahiptir. Oy kullanma hakkı, imtiyaz olmadıkça itibari değere göre kullanılır. Oy hakkı, Genel Kurulda bizzat veya temsilci aracılığıyla kullanılabilir. Oy hakkını, pay sahibi kullanabilir. Pay üzerinde intifa hakkı varsa, intifa hakkı sahibi oyu kullanır. İntifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur. Oy hakkından yoksun pay ihracı halka açık ve kapalı ortaklıklarda mümkün değildir. Değişken sermayeli ortaklıklarda oy hakkından yoksun pay ihraç edilebilir. Her pay, sahibine oy hakkı verir. Birden fazla paya sahip olan kişilere verilecek oy sayısı, sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Oy hakkı, payın %25’inin veya ana sözleşmeyle artırılmış asgari değerin ödenmesiyle doğar. Bazı hallerde Genel Kurul kararının içeriği ile pay sahibinin menfaatleri çatışıyorsa, pay sahibinin oy hakkı elinden alınabilir. Örneğin pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe ilişkin oy kullanamaz. Yönetim Kurulu üyeleri ve murahhas müdürler ibra kararında kendilerine ait paylardaki oylarını kullanamaz. Oy hakkının kullanılmaması gerektiği halde kullanılmış ve karar etkilenmişse, iptal davası açılabilir. Buna ilişkin sınırların dolanılması için payların devredilmesi halinde kanuna karşı hile söz konusu olur. Şirket kendi paylarını alırsa bu paylara ilişkin oy hakları donar. Pay sahipleri, hangi yönde oy kullanacakları konusunda bir sözleşme yapabilirler. Buna aykırılık halinde iptal davası açılamaz ama sözleşmeye aykırılıktan zararın tazmini istenebilir. Oy, temsilci aracılığıyla kullanılabilir. Temsilci pay sahibi olmak zorunda değildir, bunun aksi ana sözleşmede kararlaştırılamaz. Temsilcinin talimata aykırı hareket etmesi oyu geçersiz kılmaz.

Pay sahibinin şirket defterlerini inceleyebilmesi için Yönetim Kurulu’nun izni gerekir. Yönetim Kurulu üyesinin dahi Yönetim Kurulu’ndan izin alması gerekir. Üyenin sorularına haksız olarak cevap verilmiyorsa, 10 gün içinde mahkemeye başvurulabilir.

Azlık hakları, Genel Kurulu toplantıya çağırma veya gündeme madde ekleme, kuruluştan doğan sorumluluktan ibranın engellenmesi, bilanço görüşmelerinin bir ay ertelenmesini talep etme, nama yazılı hisse senetlerinin bastırılmasını talep etme, ana sözleşmeyle tanınmışsa Yönetim Kurulundan temsil edilme hakkı, denetçinin görevinden alınmasını talep etme hakkı, şirketin haklı nedenlerle feshini talep etme hakkı ve özel denetim isteme hakkından ibarettir.

Pay sahibinin sır saklama yükümlülüğü ve rekabet etmeme yükümlülüğü yoktur.

Pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hâllerde, esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan edimleri yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir. Bu ikincil yükümlülüklerin nitelik ve kapsamları pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasına yazılabilir.

Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. Şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmışsa borç devredende kalır.

Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.

Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ana sözleşmeyle cezai şart da kararlaştırılabilir.

Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı ilan olunur. Yeni pay sahibi, devraldığı hissenin ödenmemiş kısmından, sorumludur. Yeni pay sahibi de ödemezse, devreden pay sahibi sorumlu olmaya devam eder.

Kişinin ıskat edilebilmesi için yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir.

Anonim şirkette Genel Kurul esas sözleşme uyarınca, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir.

İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları tanınabilir.

İntifa senetleri kuruculara da verilebilir. Bunlara kurucu intifa senetleri denir. Kuruculara emeklerine karşılık olarak sermayeyi azaltacak bir fayda sağlanamaz. Ama intifa senedi bağlamında net kardan pay verilebilir. Bu kişilere tanınabilecek kar payı da kanuni yedek akçe ve pay sahipleri için %5 ayrıldıktan sonra kalanın %10’udur. Dağıtılabilecek kâr mevcut ise şirket kârın dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile kurucu intifa sahipleri esas sözleşmede öngörülen kâr paylarını alırlar.

Şirketin finansal tablolarının hazırlanmasından Yönetim Kurulu sorumludur.

Esas sermayenin üzerinde kalan aktif yedek akçedir. Bilançoda yedek akçe olarak gözüken malvarlığı her zaman şirketin elinde nakden bulunmayabilir. Bilançolar fiktiftir.

Kanun, yedek akçenin bir kısmının kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını öngörmüştür. Yıllık kârın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşana kadar yedek akçe olarak ayrılır. Daha sonra yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan prim, ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutar, pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu yedek akçe olarak ayrılır.

Kâr payı dağıtımının zorunlu olup olmadığı tartışmalıdır. Bir görüş yedek akçe hükmünde geçen “pay sahiplerine yüz beş oranında kâr payı ödendikten sonra” ibaresi sebebiyle zorunlu olduğunu söylemektedir.

Şirket, kendisi iktisap ettiği pay için bedel öder. Bu bedelin bir misli kadar yedek akçe ayırmak zorundadır.

Fonların da kanuni yedek akçe olarak ayrılması gerekir.

Yedek akçe, sadece zararların kapatılması için ve işlerin kötü gittiği zamanlarda kullanılabilir.

Ana sözleşmeye getirilecek bir hükümle kanuni yedek akçenin sınırları artırılabilir veya yeni yedek akçe oluşturulabilir.

Genel kurul, aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse veya bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülüyorsa yeni yedek akçe ayrılmasına karar verebilir. Burada esas sözleşme değişikliği yapılmamakta, sadece bir organ kararı alınmaktadır.

Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir.

Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında