İcra-İflas Hukukunda “İhalenin Feshi”

İHALENİN FESHİ

Nedenleri

• Artırmaya hazırlık döneminde usulsüzlük yapılması.
• Bizzat ihalenin yapılmasında usulsüzlük yapılması.
• İhaleye fesat karıştırılması.
• Alıcının malın esaslı niteliklerinde hataya düşürülmesi.

İhalenin feshi İcra Mahkemesinden şikayet yoluyla istenir. Yetkili mahkeme satışı gerçekleştiren icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesidir. İhalenin feshi talebinde bulunulurken görevsiz veya yetkisiz mahkemeden talep edilmesi halinde, Mahkeme 10 gün içinde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verir ve bu karar kesin karadır.

İhalenin feshi talepleri her türlü delille değerlendirilebilir ve dolayısıyla verilen karar maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder. İhalenin feshi talepleri hakkında verilen kararlar hakkında yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilir.

İhalenin feshi talebi ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde ileri sürülür. Ancak ihaleye fesat karıştırılması, malın esaslı niteliklerinde hataya düşülmesi ve satış ilanının tebliğ edilmemesi halinde öğrenmeden itibaren 7 gün içinde herhalde ihale tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.

 

İhalenin Feshini İsteyebilecekler:

• Satış isteyen alacaklı
• Borçlu
• Pey sürerek ihaleye katılanlar
• Tapu sicilindeki ilgililer

İhalenin feshini talep eden alacaklı bir hakkının zarara uğradığını ispata mecburdur.

İhalenin feshi talep edildiğinde mahkeme 20 günü geçmemek üzere bir duruşma günü verir ve taraflar gelmese bile kararını verir. İşin esastan reddedilmesi halinde talep eden ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına mahkum edilir.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz