İcra-İflas Hukukunda İflasın Tasfiyesi

İflasın Tasfiyesi

İflas dairesi iflas kararı kendisine bildirilince bu kararın kesinleşmesini beklemeden ilan eder ve gerekli yerlere bildirir. Aynı zamanda tasfiye usulünü belirleyebilmek amacıyla borçlunun mallarının defterini tutar.

Burada tutulan defterin, Ticaret mahkemesinde iflas davası devam ederken tutulan defterden farklıdır. İflas açılmadan önce defter tutmanın amacı, sadece muhafaza iken, iflas açıldıktan sonra defter tutmanın amacı masaya girecek mal ve hakları tespit etmektir.

İflas dairesi, iflas kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 ay içinde tasfiye usulünü belirlemesi gerekir.

A) İflas tasfiyesinin tatili

İflas dairesi tarafından malların tutulan defteri sonucunda, tasfiye edilebilecek mal veya hak bulunamadığı takdirde iflas tasfiyesinin tatiline karar verilir. Bu karar ilan edilir ve ilan ile tasfiye tatbik işlemlerinin devamını isteyen alacaklıların masrafını peşin vermek suretiyle başvurmaları için kendilerine 30 gün süre verilir. Verilen bu süre içinde başvuru yapılmaz ise iflasın dairesi, Ticaret Mahkemesinden iflasın kapanmasını talep eder.

B) Basit tasfiye

Defteri tutulan malların bedelinin adi tasfiyenin masraflarını karşılamayacağının anlaşılması halinde bu tasfiye usulüne karar verilir. Bu karar ilan edilir ve ilan ile alacaklıları 20 günden az 2 aydan çok olmamak üzere belirlenecek süre içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeye davet edilir. Yine aynı süre içinde alacaklılar başvurup masrafını da peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını talep edebilirler.

Ayrıca adi tasfiyenin 6 ay içinde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine 2.alacaklılar toplantısında alacak çoğunluğu ile alınacak kararla basit tasfiyeye dönülebilir.

Basit tasfiye usulünde iflas idaresi bulunmaz ve ayrıca alacaklılar toplantısı da yapılmaz. Bu tasfiye usulünde tüm işlemleri iflas dairesi gerçekleştirir ve tasfiyeyi gerçekleştirip kapanmasını talep eder.

C) Adi tasfiye

İflas dairesi tarafından tutulan malların defteri sonucunda, adi tasfiyenin masraflarını karşılayabilecek nitelikte ise bu tasfiye usulüne karar verilir. Adi tasfiye kararı verilmesi üzerine en geç 10 gün içinde ilan edilir ve ilan ile alacaklılara, alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri için 1 ay süre verilir.

Birinci alacaklılar toplanması

Adi tasfiyenin ilanı ile iflas müdürü tarafından alacaklı olduğunu iddia edenler bu toplantıya davet edilir.

Bu toplantının kararlarına karşı alacaklılar 7 gün içinde İcra Mahkemesine şikayet yoluyla başvurabilirler. Ancak toplantıda olumlu oy kullanmış olan alacaklıların şikayet hakkı bulunmaz.

Bu toplantıya İflas müdürü veya yardımcısı başkanlık eder.

Toplantı yeter sayısının oluşması için, katılan alacaklıların alacakları malum alacak tutarının 1/4’ünü teşkil etmesi gerekir. Alacaklı sayısı 5’den az ise malum alacak tutarının 1/2’sini teşkil etmesi gerekir.

Bu toplantı kararlarını alacak çoğunluğu ile alır.

Toplantı veya karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamaz ise, durum tutanak ile tespit edilir ve tasfiyeye iflas dairesi devam eder.

Görevleri;

• İflas idaresi için aday üye göstermek,

• Müflisin ticari işletmesinin devam edip etmeyeceğinin kararını vermek,

• Acele satışlar ve diğer acele kararları almak

İflas Bürosu

Birinci alacaklılar toplantısındaki tercihen elinde tapu senedi, noter senedi, 68/b veya 150/ı maddelerindeki belirtilen belgelerden biri bulunan alacaklılar arasından, iflas müdürü tarafından 1 veya 2 alacaklı olmak suretiyle seçilirler. Bu organın kararlarına karşı da şikayet yoluna başvurulabilir.

Bu organın tek görevi birinci alacaklılar toplantısındaki oyların geçerli olup olmadığının kararını vermektir.

İflas idaresi

Birinci alacaklılar toplantısında 4 tane alacak çoğunluğu, 2 tane alacaklı çoğunluğu ile gösterilen alacaklılar arasından İcra Mahkemesi tarafından, alacak çoğunluğu ile seçilenlerde 2 tane, alacaklı çoğunluğu ile seçilenler arasında da 1 tane olmak üzere 3 alacaklı olarak seçilir ve atanır. Ancak yine de alacaklılar arasından seçilme zorunluluğu bulunmaz. Müflis iflas idaresine seçilemez.

İflas idaresinin tüzel kişiliği bulunmaz ve TCK anlamında memur sayılırlar. Her türlü kurum ve kuruluş ile muhabere edebilme yetkileri bulunur.

İflas idaresi, iflas dairesinin daimi denetimi altındadır.

Gündemini bir üye veya alacaklılardan herhangi birinin belirlemesi üzerine iflas dairesine başvururlar. İflas müdürü toplantı gününden en az 7 gün önce üyeleri toplantıya davet eder.

Kararlarını çoğunluk ile alırlar. Üyelerden hiçbiri toplantıya katılmaz ise iflas müdürü onlar adına karar verir. Üyelerden biri veya ikisi toplantıya iştirak etmez ise, toplantıya iflas müdürü de katılır ve çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle karar alınamaz ise iflas müdürünün oyu doğrultusunda karar alınır.

İflas idaresinin kararlarına karşı şikayet yoluna başvurulabilir. Bu üyeler kusuru ile verdiği zararlardan dolayı bizzat kendileri sorumludur ve davalar adli yargı da görülür.

İflas idaresinin düzenlemiş olduğu tutanaklar ispat gücü bakımından, icra müdürünün tutanakları ile eş değer bir konuma sahip değildir. Bu durumun sebebi 227. maddede yapılan atıf ile 8. maddenin 3.fıkrası(aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir) istisnai olarak atıf dışı bırakılmıştır.

İcra Müdürünün para ve değerli eşyaları tevdi yükümlülüğü aynen iflas idaresi hakkında da uygulanır ve iflas idaresi üyeleri tıpkı icra müdürleri gibi kendi baktığı işlerle ilgili sözleşmesel bir ilişki içerisine giremez.

Görevleri;

• Adi tasfiyeyi gerçekleştirmek ve masayı temsil etmek asli işlevini oluşturur,

• Takiplerde ve davalarda müflisi temsil etmek,

• Müflis adına gelen mektupları açmak,

• Masa hakkında yapılan istihkak iddialarını incelemek,

• Masa mallarını paraya çevirmek,

• Sıra cetveli ve Pay cetveli düzenlemek,

• Adi tasfiyede aciz vesikası düzenlemek,

• Adi tasfiyede iflasın kapanması veya kaldırılmasını talep etmek,

• 4870 TL’nin(2012 için yeniden değerleme oranı ile hesaplanan) altındaki alacaklarda doğrudan, üstündeki alacaklarda ikinci alacaklılar toplantısından alacağı yetki ile sulh ve tahkim olabilir,

• İflas içi konkordato teklifini almak ve ikinci alacaklılar toplantısını davet ederken bu durumu davet ilanında göstermek.

İkinci alacaklar toplanması

İflas idaresi sıra cetvelinin ilanı ile bu toplantıyı davet eder. Bu toplantının yapılabilmesi için sıra cetvelinin kesinleşmesine gerek yoktur, ancak iflas kararının kesinleşmesi gerekir. Bu toplantıya alacağı sıra cetveline kısmen veya tamamen kabul edilmiş alacaklılar kabul edilir. Alacağı reddedilmiş olan alacaklılar bu toplantıya katılamaz.

Toplantının davet ilanı, toplantı gününden en az 20 gün önce yapılır ve katılacak alacaklılara bu ilan tebliğ edilir. Müflisin konkordato teklifi varsa bu davet ilanında gösterilir.

Bu toplantıya iflas müdürü ya da yardımcısı başkanlık eder.

Toplantı yeter sayısının oluşması için, katılan alacaklıların alacakları malum alacak tutarının 1/4’ünü teşkil etmesi gerekir. Alacaklı sayısı 5’den az ise malum alacak tutarının 1/2’sini teşkil etmesi gerekir.

Bu toplantı kararlarını alacak çoğunluğu ile alır.

Toplantı veya karar yeter sayısı oluşmadığı gerekçesiyle toplantı yapılamaz ise, durum tutanak ile tespit edilir ve tasfiyeye iflas idaresi devam eder.

Alacaklılar çoğunluğu isterse veya iflas idaresinin uygun görmesi halinde üçüncü, dördüncü alacaklılar toplantısına alacaklılar davet edilebilir.

İkinci alacaklılar toplantısına gerçek alacaklılar katıldığı için, yetkileri birinci alacaklılar toplantısına göre çok daha geniştir. Toplantı ve karar yeter sayıları için ikinci alacaklılar toplantısındaki hükümler uygulanır.

Bu toplantının kararlarına karşı alacaklılar şikayet yoluna başvurabilir.

Görevleri;

• Malların satış usulünü belirlemek,

Taşınmazların dahi pazarlıkla satışına karar vermek,

• Görevini yapmayan iflas idaresi üyelerinin görevden alınmasını talep etmek,

• Tüm alacaklarda sulh ve tahkim olabilmek,

• Adi tasfiye 6 aydan fazla sürecekse basit tasfiyeye dönülmesine karar vermek,

• Müflisin teklif ettiği konkordatoyu onaylamak,

• Durdurulmuş olan hukuk davalarına devam edilip edilmeyeceğinin kararını vermek,

• Çekişmeli alacakların takip yetkisini isteyen alacaklıya devretmek.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.