Hukuka Giriş Test-1

HUKUKA GİRİŞ Test-1

1- Bir kimsenin, belli bir olayda nasıl davranması gerektiğini belirten, manevi yaptırımlı sosyal kurallara ne ad verilir?

A) Din Kuralı 
B) Müeyyideler
C) Görgü Kuralları
D) Hukuk Kuralları
E) Ahlak Kuralları

 

2- Aşağıdakilerden hangisi din kurallarının özelliklerinden biri değildir?

A) Tek başına din kurallarıyla sosyal hayatı düzenlemek mümkün değildir 
B) Din Kuralları Allah tarafından konulmuş ve Peygamberler vasıtasıyla insanlara ulaştırılmış olan emir ve yasaklardan oluşmaktadır?
C) Din Kuralları Allah ile insanlar arasındaki ilişkiyi ve insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemektedir
D) Din Kurallarının yaptırımı manevidir
E) Din Kurallarına uymayan kişilerin karşılaştıkları tepki ayıplanma ve küçük görülme şeklindedir

 

3-Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk Kurallarından biri değildir?

A) İkâmetgah 
B) Kişiliğin korunması
C) Hırsızlık suçu
D) Hak ve Fiil Ehliyeti
E) Evlenme

 

4-Ceza yargılamasında Tam Ehliyet sağır ve dilsizler için ne zaman başlar?

A) 18 yaşın bitmesiyle 
B) 21 yaşın bitmesiyle
C) 24 yaşın bitmesiyle
D) 25 yaşın bitmesiyle
E) 28 yaşın bitmesiyle

 

5- Türk Medeni Kanunun 2. maddesine göre Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymalıdır. Yukarıdaki düzenlenen hukuk kurallarının sosyal hayatı düzenleyen hangi kurallarla ilişki içinde olduğunu göstermektedir?

A) İktisat kuralları 
B) Din kuralları
C) Ahlak kuralları
D) Görgü kuralları
E) Ekonomik kurallar

 

6- Aşağıdakilerden hangisi ticaret kanununda düzenlenen bir şirket türü değildir?

A) Aile şirketi 
B) Kolektif şirket
C) Komandit şirket
D) Komandit şirket
E) Anonim şirket

 

7- Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?

A) Cumhurbaşkanını seçmek 
B) Para basılmasına karar vermek
C) Savaş ilanına karar vermek
D) Genelkurmay başkanını atamak
E) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak

 

8-Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ülkesiyle bağdaşmaz?

A) Vatandaşlarına asgari hayat düzeyi sağlamayı amaçlar 
B) Sosyal güvenliği sağlamaya çalışır
C) Vatandaşlarının sosyal durumlarıyla ilgilenir
D) Sosyal adaleti gerçekleştirmeyi görev bilir
E) Vatandaşlarının ekonomik durumlarıyla ilgilenmez

 

9- Vatandaşlarının hukuk güvenliğini sağlamak hangi anayasal ilke ile yakından ilişkilidir?

A) Demokratik devlet 
B) Sosyal devlet
C) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
D) Hukuk devleti
E) Laik devlet

10-Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A) B.İ.M    
B) D.G.M   
C) Danıştay   
D) Yargıtay   
E) Anayasa Mahkemesi

 

11-Bir idari mahkemenin hukuk kurallarına ters düşecek biçimde yapmış olduğu idari işlerin denetimini hangi mahkeme yapar?

A) Adli yargı 
B) İdari yargı
C) Uyuşmazlık yargısı
D) Askeri yargı
E) Anayasal yargı

 

12-Aşağıdakilerden hangisi tacirdir?

A) Kasap 
B) Demirci
C) Komisyoncu
D) Fırıncı
E) Marangoz

 

13-Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?

A) Taksir 
B) İhmal
C) Kast
D) Cürüm 
E) İcra

 

14-Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?

A) Kurucu yenilik doğuran haklar 
B) Devredilebilen haklar
C) Mülkiyet hakları
D) Sosyal ve ekonomik haklar
E) Sınırlı ayni haklar

 

15-Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme hangi yaptırıma tabidir?

A) Hapis 
B) Tek taraflı bağlanmazlık
C) Butlan
D) Tazminat
E) Yokluk

 

16-T.C. anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi kanun çıkarmaya yetkilidir?

A) Konuyla ilgili bakanlık 
B) Cumhurbaşkanlığı
C) Başbakanlık
D) Bakanlar kurulu
E) TBMM

 

17-Kanunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sürekli olmalıdır 
B) Yazılı olmalıdır
C) Anayasaya uygun olmalıdır
D) Örf ve adet kurallarına uygun olmalıdır
E) Genel olmalıdır

 

18-Hukukun kaynakları arasında sıralama yapıldığında en üste olan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa
B) Kanunlar
C) Örf ve adet hukuku
D) Yardımcı kaynaklar
E) KHK’ler

 

19-İşveren istifa ettiğini bildiren kişi hangi yenilik doğuran hakkı kullanmıştır?

A) Bozucu 
B) Değiştirici
C) Tamamlayıcı
D) Kurucu
E) Bağlayıcı

20-Babanın oğluna bir yazlık bağışlaması durumunda, oğlu yazlık üzerindeki haklarını hangi yolla kazanmış olur?

A) Aslen kazanma 
B) Devren kazanma
C) İşgal yoluyla kazanma
D) Tek taraflı hukuki işle kazanma
E) Haksız fiille kazanma

 

21-Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış olan mutlak haklara ne ad verilir?

A) İrtifak hakkı 
B) Sınırlı ayni haklar
C) İntifa hakkı
D) Rehin hakkı
E) Fikri haklar

 

22-Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleşir?

A) D.G.M   
B) Yargıtay
C) Sayıştay
D) Anayasa Mahkemesi
E) Danıştay

 

23-Aşağıdakilerden hangisi başkasına devredilebilen bir haktır?

A) İntifa hakkı 
B) Nafaka hakkı
C) Soy bağının reddi hakkı
D) Oturma hakkı
E) Telif hakkı

 

24-Şafak arkadaşı Beyhan’ın kendisine ödünç verdiği saati Bülent’e bağışlamış ve teslim etmiştir.Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bülent iyi niyetli ise saatin mülkiyetini kazanmıştır 
B) Bülent iyi niyetli olmasa bile saatin mülkiyetini kazanmıştır
C) Bülent hiçbir durumda saatin mülkiyetini kazanamaz
D) Şafak Bülent’e taşınır davası açar
E) Şafak on yıl içinde Bülent ten saatin kendisine verilmesini isteyebilir

 

25-Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınmanın koşullarından biridir?

A) Küçüğün okuma ve yazma biliyor olması 
B) Ergin kılınacak küçüğün bunu talep etmesi
C) Küçüğün on yaşını bitirmiş olması
D) Küçüğün yabancı dil biliyor olması
E) Küçüğün sakat olması

 

26-Ahmet şemsiyesini sınıfta unutmuş. Mehmet bu şemsiyeyi bulmuştur. Mehmet daha sonra şemsiyeyi Ali􀳦ye satmıştır. Ahmet şemsiyesini geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

A) İstihkak davası 
B) İstimlak davası
C) İstimsal davası
D) Ceza davası
E) İflas davası

 

27.Kanunda belirtilen belli bir zamanın kullanılmaması halinde hakkın ortadan kalkmasına ne ad verilir?

A) Zamanaşımının kesilmesi 
B) Hak düşürtücü süre
C) Zamanaşımının durması
D) Def i
E) Zamanaşımı

 

28-Aşağıdakilerden hangisi özel bir hak değildir?

A) Kişisel haklar 
B) Mutlak haklar
C) Malvarlığı hakları
D) Kişilik hakları
E) Nisbi haklar

 

29-Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyetine göre gerçek kişiler kategori içinde yer almaz?

A) Sınırlı ehliyetsizler 
B) Ayrıcalıklı ehliyetliler
C) Tam ehliyetliler
D) Sınırlı ehliyetliler
E) Tam ehliyetsizler

 

30-Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin sona erme nedenlerinden biri değildir?

A) Birlikte ölüm karinesi 
B) Akıl sağlığının yitirilmesi
C) Ölüm
D) Gaiplik
E) Ölüm karinesi

Soru Cevapları

1. C – 2. E – 3. C – 4. C – 5. C – 6. A – 7. D – 8. E – 9. D – 10. C 

11. B – 12. C – 13. D – 14. D – 15. E – 16. E – 17. D – 18. A – 19. A – 20. D 

21. E – 22. D – 23. D – 24. A – 25. B – 26. A – 27. B – 28. D – 29. E – 30. B

Hukuka Giriş Bazı Testler ve Pratikler

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

%d blogcu bunu beğendi: