Ceza (Özel) Hukuku Pratik-3 (İnsan Ticareti)
bound hands on a black background concept of slavery, human trafficking
0

OLAY A, B ve C, Isparta’ya kaçak yollardan girmiş paraya ihtiyacı olan Suriyeli ailelerin çocuklarını aileye belli bir ücret vererek tarım işinde çalıştıracağını söyleyerek almıştır. Daha sona çocukları Antalya’ya götürerek dilencilik yaptırmıştır.

SORU 1: Oluşan suçları belirleyiniz. İştirak hükümleri açısından değerlendiriniz.

Cevap:

İnsan Ticareti: İnsan ticareti tanımına baktığımızda kişilerin zorla çalıştırılmak maksadıyla kandırmak suretiyle rızalarını alıp bir yerden başka bir yere götürülmesi, kaçırılması, barındırılması insan ticareti suçunu oluşturmaktadır.  Olayımızda zorla çalıştırmak maksadıyla bir yerden başka bir yere götürülen kişiler çocuklar olmakla birlikte kandırılmak suretiyle rızaları alınanlar aileleridir. TCK m.6’ya göre çocuk deyiminden, henüz 18 yaşını doldurmamış kişi anlaşılır. Yine Medeni Kanun’da 18 yaşından küçüklerin bu gruba dahil olduğu ve ailelerin kendileri üzerindeki velayet yetkileri olduğu açıktır . Dolayısıyla ailelerin rızalarının da bu şekilde bir araç fiille sakatlanarak alınması suçun oluşumunu engellemeyecektir.

Öte yandan TCK m.80/3 gereği 18 yaşından küçüklerin birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir. Yani 18 yaşından küçük olan bu kişilerin rızası önemli değildir. Kandırma, çaresizliğinden yararlanma, cebir, tehdit veya başka herhangi bir araç fiile başvurulmuş olmasa dahi bu suç oluşmuş olacaktır.  

 

SORU 2: Eğer A, B ve C, bu Suriyeli ailelerin Suriye’den ülkeye pasaportsuz bir şekilde gelmesini de sağlamış iseler hangi suçlar oluşabilir?

Cevap:

Burada 2’li bir ayrıma gitmek gerekir: Zira göçmen kaçakçılığı suçu ile insan ticareti suçunun fiilleri arasında benzerlik bulunmaktadır:

 1. Eğer faillerin amacı başlangıçtan itibaren bu kişileri zorla çalıştırmak ise bu amaçla ve ailelerin de belli araç fiillere başvurularak(olayımızda kandırılarak) ülkeye sokulmaları ile birlikte insan ticareti suçu oluşmuş olacaktır. Zira insan ticareti suçunun asıl fiillerinden biri de bu amaçlarla kişileri ülkeye sokmaktır. Ülkeye soktuktan sonra bu amaçlarla bu kişilerin barındırılması yeni bir insan ticareti suçuna sebebiyet vermez. Zira bunların her biri suçun seçimlik hareketleridir. Bu durumda da tek bir insan ticareti suçundan söz edilir. Bu kişiler aynı zamanda pasaportsuz olarak ülkeye sokulmuşlardır. Bunun için failler kişilerden maddi menfaat de almış iseler aynı zamanda göçmen kaçakçılığı suçu da oluşup fikri içtima gereği cezası ağır olan suçtan cezalandırılacaklardır.

 Ülkeye soktuktan sonra bu kişiler üzerinde amaç fiillerin gerçekleştirilmesi örneğin zorla çalıştırılması yeni bir insan ticareti suçuna sebebiyet vermez. Ancak bu fiiller başka bir suç oluşturuyor ise faillere o suçlar için ayrıca ceza verilir.

 1. Eğer faillerin amacı başlangıçta dilencilik yaptırmak değilse sadece maddi menfaat karşılığı ülkeye sokmak niyetinde olup kişileri bu amaçla ülkeye sokmuşlarsa göçmen kaçakçılığı suçu söz konusu olur. Göçmenleri ülkeye soktuktan sonra aslında bunları dilendirirsek iyi para kazanırız düşüncesiyle daha sonra ailelerini kandırarak çocukları Antalya’ya götürmeleri halinde de insan ticareti suçu oluşmuş olacaktır. Olayda aynı fiile biden fazla suç söz konusu olmayıp her iki suç farklı zamanlarda, farklı fiillerle işlenmektedir. Yani önce göçmen kaçakçılığı, ardından insan ticareti suçu işlenmiştir. Aralarında gerçek içtima söz konusudur.

İnsan ticareti            

Madde 80-

(1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.            

(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.            

(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.            

(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

Ceza (Özel) Hukuku Bazı Testler ve Pratikler

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?