Danıştay’ın Tarihçesi ve Danıştay’ın Yapısı

Danıştay Nedir? Danıştay; Türkiye’nin idari yargı organıdır. İdari davaların bakıldığı mercidir. Aldığı kararlara yürütme uymak zorundadır. Ayrıca yürütme organlarına yardımcı bir inceleme, danışma

Devam

Yönetmelik Nedir? Kimler Yönetmelik Çıkarabilir?

Yönetmelik Nedir? Yönetmelik (Talimatname), Anayasanın 123üncü maddesinde tarif edildiği şekliyle; Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren

Devam

Hümanizm Nedir? Hümanizmin Tarihi

Hümanizm Nedir? Hümanizm (Fransızca: humanisme), insancılık, beşeriyetçilik, insan odaklılık veya insan-merkezcillik. İnsanın değerini vurgulayan ve rasyonalizm ile ampirizme odaklanan felsefi düşünce öğretisi. Hümanizmin Gelişimi Hümanizm terimsel tanım açısından “sevgi” içermez. Çünkü daha felsefi

Devam

Rönesans Nedir? Rönesans’ın Sonuçları

Rönesans Nedir? Rönesans (Yeniden Doğuş), Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak bilinir. 15 – 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite (Eski Roma

Devam

Karanlık Çağ Nedir? Neden Karanlık?

Karanlık Çağ, geleneksel olarak Orta Çağ’a atıfta bulunan ve Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra Batı Avrupa’da demografik, kültürel ve ekonomik bir bozulmanın meydana

Devam

İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Sınırlar / İş Hukuku

İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Sınırlar Kesin Hükümsüzlük: Kanunun mutlak emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız

Devam

İş Sözleşmesi Özgürlüğü Ve Sınırları / İş Hukuku

İş Sözleşmesi Özgürlüğü Ve Sınırları İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜ Türk hukukunda kural, sözleşme özgürlüğüdür. Sözleşme özgürlüğü sözleşmeyi yapma, sözleşmenin diğer tarafını

Devam

Karma Ekonomi Nedir? Tarihçesi

KARMA EKONOMİ Karma bir ekonomi, çeşitli şekillerde piyasa ekonomilerinin unsurlarını planlı ekonomilerin unsurlarıyla, devlet müdahaleciliğiyle serbest piyasaları veya özel teşebbüsün kamu girişimiyle

Devam

Faşizm Nedir? Faşizmin Özellikleri, Dünyadan Faşizm Örnekleri

FAŞİZM NEDİR? Faşizm, ilk olarak İtalya’da Benito Mussolini tarafından oluşturulan, otoriter devlet üzerine kurulu radikal bir aşırı milliyetçi politik ideolojidir. İlkeleri ve öğretileri, La dottrina del fascismo adı altında Giovanni

Devam

İş Sözleşmesinin Devri ve İş Sözleşmesindeki Çalışma Koşullarında Değişiklik / İş Hukuku

İş Sözleşmesinin Devri İş sözleşmesi, ancak işçinin yazılı rızası alınmak suretiyle, sürekli olarak başka bir işverene devredilebilir. Devir işlemiyle, devralan

Devam